Bestemmingsplan voor twee windturbines op de Haringvlietdam ter inzage

| 1 augustus 2023

Het bestemmingsplan voor twee windturbines op de Haringvlietdam ligt op dit moment ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 augustus hierop reageren.

Visualisatie nieuwe windturbines vanaf Quackstrand Bron: E-Connection

E-Connection heeft het voornemen om twee nieuwe windturbines te realiseren op de Haringvlietdam in de gemeente Voorne aan Zee in opdracht van Windpark Haringvliet BV. De twee nieuwe windturbines vervangen de bestaande zes windturbines van het type Bonus MKIV 600kW uit 1997 van Windpark Haringvliet BV aan de zeezijde op de Haringvlietdam.

De gemeenteraad van de gemeente Voorne aan Zee heeft op 22 juni 2023 het bestemmingsplan Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis gewijzigd vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van twee nieuwe windturbines met een maximale tiphoogte van 200 meter op de Haringvlietdam mogelijk.

Omdat voor de realisatie van het plan meerdere besluiten nodig zijn worden deze gecoördineerd behandeld. De gemeenteraad van Hellevoetsluis besloot op 28 april 2021 tot coördinatie van een aantal besluiten. De coördinatie vindt plaats in twee fases.

Het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning, vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet en de vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), liggen nu ter inzage.

Het bestemmingsplan is op 12 juli online in het gemeenteblad gepubliceerd.Het plan en bijbehorende  stukken liggen van donderdag 13 juli t/m woensdag 23 augustus ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Hellevoetsluis. Beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of de verleende vergunning(en) kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In de tweede fase worden de vergunning gebiedsbescherming als bedoeld in artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de ontheffing soortenbescherming als bedoeld in artikel 3.3, 3.8 en 3.10 Wnb ter inzage gelegd. Dit staat gepland over enkele maanden.

Een m.e.r. beoordeling maakt geen onderdeel uit van de te coördineren besluiten omdat er geen m.e.r. beoordeling nodig is aangezien het project bestaat uit slechts twee windturbines.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.