Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn

| 1 oktober 2015
In 2050 wil de gemeente Dordrecht energieneutraal zijn en het college van B & W wil op Krabbepolder / Duivelseiland en langs de Dordtse Kil windenergie mogelijk maken. Een ontwerp-structuurvisie Windenergie beschrijft onder welke voorwaarden initiatiefnemers op deze locatie windmolens kunnen plaatsen. 
 
In 2020 moet 20% van onze energie duurzaam worden opgewekt door zon, biomassa, restwarmte maar ook windenergie. Waar zit de gemeente mogelijkheden?
  • Krabbepolder/Duivelseiland (Zeehavengebied) is de meest geschikte locatie voor windenergie. Ook is hiervoor de meeste draagvlak bij bezoekers. 
    Een initiatiefnemer moet op deze locatie nadrukkelijk rekening houden met uitgeefbaarheid van kavels en de externe veiligheid. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft dan ook een adviesrol bij concrete initiatieven.

  • Op Dordtse Kil IV komen al vier windmolens, onder de naam Kilwind. De ontwerp-structuurvisie maakt het ruimtelijk mogelijk die lijn uit te breiden, zowel met één turbine naar het zuiden (Kil IV) als met één of meer naar het noorden (Kil III). Dit is landschappelijk het meest gewenst; er ontstaat een doorgaande lijn langs de rivier. Vanwege externe veiligheid en slagschaduw en geluidsoverlast voor omliggende bedrijven en (bedrijfs)woningen zijn de mogelijkheden echter beperkt.

  • De provincie heeft Dordrecht gevraagd te onderzoeken of windenergie langs de Merwede (Staart) mogelijk is. Onder meer vanwege slagschaduw, aanwezige infrastructuur, veiligheidsrisico’s in verband met DuPont, ecologische effecten en landschappelijke inpassing ziet de gemeente af van windenergie in dit gebied.

De gemeente wil dat Dordtenaren en belanghebbenden van omliggende gemeenten kunnen profiteren van windenergie op het Eiland van Dordrecht. In de structuurvisie staat daarom een voorkeur voor initiatiefnemers die dit mogelijk maken.

dordrecht

Ook vraagt de gemeente ontwikkelaars de landelijke gedragscode van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) te ondertekenen. Zij geven daarmee onder meer aan de omgeving zorgvuldig te betrekken bij hun initiatief. Elk initiatief kent een eigen vergunning- en inspraakprocedure.

De basis voor de structuurvisie wordt gevormd door een ontwerp-milieueffectrapportage (MER) en de aandachtspunten die bewoners, ondernemers en organisaties hebben meegegeven. Zowel de plan-MER als de structuurvisie worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Als de raad instemt, start de inspraakprocedure voor beide documenten. De landelijke commissie-MER zal overigens ook nog een advies uitbrengen over de plan-MER.

Meer informatie: www.dordrecht.nl/windenergie

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.