Gemeenteraad Diemen geeft groen licht voor vier windturbines

| 1 juli 2024

De gemeenteraad van Diemen heeft afgelopen donderdag tijdens een raadsvergadering groen licht gegeven voor vier windturbines in Diemen.

Projectgebieden voor windenergie

Op 27 januari 2022 heeft de gemeente de Omgevingsvisie Diemen 2040 vastgesteld waarin zoekgebieden zijn opgenomen voor wind- en zonne-energie om bij te dragen aan de opdracht van de (Regionale Energiestrategie) RES-regio Noord-Holland Zuid waartoe het behoort. Deze regio heeft de ambitie om 2,7 TWh op te wekken in 2030. Daarnaast is de opdracht geformuleerd om te gaan ‘onderzoeken voor welke gebieden de gemeente uiteindelijk planologische medewerking wil verlenen’.

Aan de hand van onderzoeken zijn een paar zoekgebieden geschrapt, andere zijn stapsgewijs aangepast en opnieuw begrensd. De wijzigingen wil het college nu formeel vastleggen door kaarten en teksten in de Omgevingsvisie Diemen 2040 aan te passen. Het college wil dit regelen door middel van een partiële herziening van de Omgevingsvisie Diemen 2040. De Raad vergaderde op 27 juni over deze herziening.

Samengevat gaat de partiële herziening over drie onderwerpen:
1) Twee kaartbeelden die betrekking hebben op de zoekgebieden van wind- en zonne-energie.
2) Zes tekstpassages die betrekking hebben op de zoekgebieden van wind- en zonne-energie.
3) Twee tekstpassages die betrekking hebben op participatie en lokaal eigendom bij grootschalige energieprojecten

Zo wordt bijvoorbeeld in de herziening niet meer van zoekgebieden maar van projectgebieden gesproken.

Windenergie

In de Omgevingsvisie werden 7 zoekgebieden voor windenergie opgenomen. Na de verschillende onderzoeken heeft het College van B en W uiteindelijk deze teruggebracht tot vier zoekgebieden. Deze vier zoekgebieden vormen de basis voor het ontwerp milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld. De zoekgebieden zijn zo klein dat er per zoekgebied maximaal één windturbine kan worden geplaatst.

De gemeente Diemen is bereid om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan de bouw van windturbines (met bijbehorende voorzieningen) in de projectgebieden zoals aangegeven op de kaarten. Met vier windturbines kan theoretisch 39 GWh aan stroom per jaar worden opgewekt. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde energiegebruik van circa 16.000 huishoudens.

Het besluit betekent niet dat er morgen windturbines kunnen worden gebouwd. Het is ook nog niet zeker dat daadwerkelijk alle wind-locaties benut gaan worden. Maar de randvoorwaarden vanuit de gemeente zijn er nu.

In het pakket zitten ook projectgebieden voor zonne-energie (o.a. de Energieroute Noord-Holland) plus beleid voor lokaal eigendom.

De Energieroute NH (zon langs snelwegen) is het grootste zonne-project van Diemen en kan met circa 10 hectare aan zonnevelden en 1900 strekkende meter aan zon op geluidsschermen 11 GWh per jaar leveren, 8% van het Diemense elektriciteitsgebruik. Het project met Rijkswaterstaat bevindt zich al in de planfase waarin wordt toegewerkt naar een provinciaal projectbesluit. Het zonnepark kan vanaf eind 2027 worden gerealiseerd.

Lokaal eigendom

Met dit raadsbesluit is ook ‘lokaal eigendom’ voor grootschalige energieprojecten vastgelegd in de Omgevingsvisie Diemen 2040. Een initiatiefnemer moet daarmee mogelijkheden zoeken om de omgeving mee te laten profiteren. De gemeente gaat hierbij uit van minimaal 50% deelname van inwoners uit Diemen en omliggende gemeenten in de vorm van (energie)coöperaties en/of gebiedsfondsen. Bron: Gemeente Diemen

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.