Gemeenteraad Emmen stemt in met komst windturbines langs de N34

| 1 mei 2024

De gemeenteraad van Emmen heeft in een raadsvergadering vorige week ingestemd met de voorkeur voor windturbines langs de N34 bij Westenesch.

In 2014 heeft de provincie Drenthe de gemeente Emmen een taakstelling van 95,5 MW windenergie opwek opgelegd. De gemeente Emmen heeft hierbij zelf de regie over de invulling. De opgave is vastgelegd in een Regieplan en Structuurvisie Windenergie Emmen.

De gemeente heeft een drietal locaties aangewezen voor windenergie: Pottendijk, Zwartenbergerweg en N34. De locatie Pottendijk is inmiddels gerealiseerd, terwijl voor de twee andere locaties op dit ogenblik geen vergunningaanvragen zijn ingediend.

Omdat de provinciale taakstelling windenergie al bijna is voltooid doordat andere Drentse gemeente meer MW’s hebben gerealiseerd, heeft de gemeente de provincie Drenthe gevraagd of de resterende provinciale opgave op één van de twee openstaande locaties gerealiseerd kan worden. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe heeft in april 2023 geantwoord dat het in principe bereid is daaraan mee te werken. De windopgave die wegvalt moet alsnog door de gemeente op een andere manier ingevuld worden. De gemeente zet hierbij in op zon-op-daken.

Uit onderzoek is gebleken dat de locatie langs de N34 het meest gunstig is, met name op het gebied van hinder voor de omwonenden. N34 is het zoekgebied voor windenergie in het westelijk deel van de gemeente Emmen. Het ligt tegen de nieuwe woonwijk Delftlanden aan en ligt aan de grens met de gemeente Coevorden. Op grond van een technische raming kunnen hier mogelijk 5 tot 7 windturbines worden geplaatst.

Indien het de gemeente Emmen niet lukt om de wegvallende windopgave in 2030 gecompenseerd te hebben met andere vormen van duurzame opwek, dan kan de provincie Drenthe de gemeente Emmen alsnog verzoeken invulling te geven aan de Provinciale Omgevingsverordening en kan wellicht alsnog het zoekgebied Zwartenbergerweg weer in beeld komen.

In de raadsvergadering werd gestemd over het prioriteren van de locaties voor windenergie. Daarbij werd voor het besluit gestemd, met 19 stemmen voor en 14 tegen. De partijen die voor stemden waren PvdA en Wakker Emmen. Alle andere partijen stemden tegen maar zij hebben samen geen meerderheid. Er bestaan vooral zorgen over de haalbaarheid van de locatie. Zo is CDA bezorgd dat het gebied van archeologische waarde kan zijn waardoor een project vertraagt. VVD is bezorgd over eventueel conflict  met laag-vlieg verkeer van defensie.

Dit besluit wordt als oplegnotitie bij de Structuurvisie Emmen, windenergie (raadsbesluit van 28 juni 2016) gevoegd. Luister hier de hele vergadering over dit onderwerp terug.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.