Provincie Utrecht stelt Beleidskader Lokaal Eigendom en Participatie bij windenergie vast

| 1 juli 2024

De provincie Utrecht wil dat omwonenden kunnen profiteren van de opbrengsten van windturbines. Provinciale Staten hebben op 26 juni het Beleidskader Lokaal Eigendom en Participatie bij windenergie vastgesteld.

Hierin legt de provincie Utrecht vast dat bij nieuwe windturbines omwonenden altijd de kans moeten krijgen om daarvan eigenaar te worden, via lokale energiecoöperaties. Ook heeft de provincie vastgelegd hoe de omgeving betrokken moet worden bij de uitwerking van plannen voor nieuwe windparken.

In het beleidskader staat staat dat minimaal 50 procent lokaal eigendom het uitgangspunt is bij windenergieprojecten waar de provincie bij wet bevoegd gezag is. Dit betekent dat minstens de helft van het project, en de daar bijbehorende opbrengsten, in eigendom zijn van een lokale energiecoöperatie, waarvan iedereen de kans heeft om lid te worden en mee te bepalen. Dat geldt voor inwoners, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Elk lid van de energiecoöperatie heeft invloed over het project, onafhankelijk van hoeveel iemand er financieel aan bijdraagt.

Daarnaast moet er ook invloed mogelijk zijn voor mensen die geen lid willen worden van een coöperatie of niet financieel kunnen of willen deelnemen aan het project. Het beleidskader beschrijft daarom hoe de omgeving in het proces betrokken dient te worden. Zo moet de initiatiefnemer in gesprek met omwonenden rondom een voorzien windpark over hoe zij betrokken willen worden en dit vastleggen in een omgevingsovereenkomst.

Een aantal gemeenten in de provincie Utrecht gaat zelf aan de slag met het ontwikkelen van windenergie. De provincie vraagt hen hierbij om de uitgangspunten uit het beleidskader toe te passen. Zij kunnen verder zelf een proces vormgeven waar lokale wensen in verwerkt kunnen worden. Dit geldt ook voor de plannen voor zonne-energie. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij.

Investering in versnelling energietransitie

De provincie Utrecht kondigde vorige week tevens aan dat het 19 miljoen euro beschikbaar stelt voor het versnellen van de energietransitie. Een deel hiervan gaat naar het verduurzamen van woningen. Daarnaast wordt een deel beschikbaar gesteld als lening aan lokale energiecoöperaties om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten zoals windturbines en zonneparken. Zo worden inwoners geholpen om via lokale energiecoöperaties hun eigen energie op te wekken. Ook wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van energyhubs om zo netcongestie tegen te gaan. Bron: Provincie Utrecht

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.