TenneT publiceert ontwerpinvesteringsplannen voor periode 2022-2031

| 1 november 2021

TenneT heeft op maandag 1 november de nieuwe ontwerpinvesteringsplannen voor zowel het net op land als het net op zee voor de periode 2022 – 2031 gepubliceerd. Hierin staat beschreven waar TenneT de komende tien jaar verwacht te investeren in uitbreiding en onderhoud van het hoogspanningsnet.

TenneT publiceert ontwerpinvesteringsplannen voor periode 2022-2031

Bron: TenneT

 

TenneT moet als netbeheerder de leveringszekerheid waarborgen. Daarnaast is het zijn taak om elektriciteitsproducenten en verbruikers toegang tot het net te verlenen en te voorzien in de behoefte aan transportcapaciteit. Daarnaast wil TenneT meewerken aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame elektriciteitsmarkt in Noordwest-Europa. In de nieuwe ontwerpinvesteringsplannen beschrijft de netbeheerder de voorgenomen investeringen in de Nederlandse netten op land en op zee voor de komende tien jaar.

“We bevinden ons in een uitdagend tijdperk waarin de klimaatambities groot zijn. Dit heeft grote impact op het huidige elektriciteitsnet en brengt voor TenneT een sterk groeiend portfolio met zich mee. Tegelijkertijd ligt er een significante onderhoudsopgave om het bestaande net ook in de toekomst betrouwbaar te houden. Een uitdaging die vraagt om slimme oplossingen en brede samenwerking om de overgang naar een duurzaam energiesysteem tijdig en tegen de laagste maatschappelijke kosten te realiseren.” – Maarten Abbenhuis COO TenneT

Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2022-2031

Om aan deze opdrachten te kunnen voldoen, investeert TenneT in de periode 2022-2031 naar verwachting tussen EUR 10 en 13,6 miljard in het net op land. Grotendeels (ongeveer 60 %) worden deze investeringen gedaan in uitbreiding van het net ter mitigatie van de gerapporteerde knelpunten.

Tekst gaat verder onder tabel

Totale investeringsvolume per categorie Bron: TenneT

 

TenneT geeft hierbij aan dat de capaciteitsknelpunten in de 150/110 kV-netten de grootste bijdrage aan de asset risicopositie leveren. Het resterend deel voor vervangingen en voor overige investeringen, aldus TenneT. In dit Ontwerpinvesteringsplan (IP) beschrijft en onderbouwt TenneT, op basis van informatie die bekend was in voorjaar 2021 , de voorziene investeringen voor de zichtperiode van 2022 tot en met 2031.

Ontwerpinvesteringsplan Net op zee 2020-2029

Het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee 2020-2029 beschrijft – conform artikel 16e van de Elektriciteitswet 1998 – investeringen van TenneT die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van windparken op zee, die zijn opgenomen in het Ontwikkelkader windenergie op zee. Ook het opstellen van het Investeringsplan Net op zee is onderdeel van een cyclisch proces met tweejaarlijkse mijlpalen.

TenneT geeft aan om de komende tien jaar naar verwachting tussen de 8 en 9 miljard investeren in de aanleg van het net op zee in Nederland.

Investeringsvolume voor het net op zee

Investeringsvolume voor het net op zee Bron: TenneT

Er wordt momenteel door de overheid ook vooruitgekeken naar de ambitie om tot en met 2030 in totaal 21 GW wind op zee te realiseren, 10 GW extra bovenop de afspraken uit het Klimaatakkoord. Deze plannen zijn nog niet verwerkt in dit Ontwerpinvesteringsplan.

Toekomstige ontwikkelingen

Om te anticiperen op mogelijke toekomstige kansen die het net op zee biedt voor andere doeleinden dan alleen het aansluiten en transporteren van windenergie op zee treft TenneT voor de volgende netaansluitingen investeringen: WindConnector met het Verenigd Koninkrijk, elektrificatie van olie- en gasplatformen en natuur-inclusief net op zee.

Openbare consultatie tot en met 29 november

De ontwerpinvesteringsplannen van TenneT worden gedurende een periode van vier weken (1 tot en met 29 november) openbaar geconsulteerd. Ingediende zienswijzen en de reactie van TenneT daarop worden rond 1 januari 2022 gepubliceerd, samen met de versie van de ontwerpinvesteringsplannen die aan de ACM en de Minister worden aangeboden. Bron: TenneT

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.