College van B&W stelt de gemeenteraad Haaksbergen voor zoekgebied uit te sluiten

| 2 november 2023

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Haaksbergen voor om naar aanleiding van het in de zomer aangescherpte windbeleid van de provincie Overijssel, het zoekgebied ten zuiden van de kern Buurse uit te sluiten voor windenergie.

Daarnaast wordt voorgesteld om het zoekgebied ten noorden van de kern Buurse te verkleinen, waarmee deze samenvalt met de contouren van het provinciaal voorkeursgebied. Ten behoeve van het noordelijke deel is een aangepast participatietraject opgesteld om tot gemeentelijk windbeleid te komen. Dit als aanvulling op het geldende provinciale beleid. Het traject kan alleen gaan over de niet-ruimtelijke kaders zoals invulling lokaal eigendom, project- en financiële participatie, de verzachting van de (milieu)effecten en eventuele opstellingsvarianten.

Het gebied ten zuiden van de kern Buurse valt buiten het aangewezen provinciaal voorkeursgebied. Het provinciaal beleid geeft de voorkeur aan grootschalige clustering. Buiten de grootschalige clustering wordt door GS in beginsel alleen medewerking verleend aan initiatieven van vier of meer windturbines. Uit het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente begin dit jaar heeft laten uitvoeren, blijkt dat de technische mogelijkheden voor windenergie in Buurse Zuid beperkt zijn. Zo wordt verwacht dat in een omgevingsplan een afstand van ten minste twee keer de tiphoogte van de windturbine in acht wordt genomen tussen een windturbine en een windturbinegevoelig gebouw.

Aanpassen en vaststellen zoekgebied Buurse Noord

In Buurse Noord is Pure Energie het initiatief Windpark Oude Buursedijk gestart. Hiervoor is in juni 2023 een principeverzoek bij de provincie ingediend en dit initiatief past binnen de kaders van de provincie. Naar verwachting wordt dit principeverzoek binnenkort in behandeling genomen. Dit houdt in dat GS de benodigde onderzoeken gaat uitvragen bij de initiatiefnemer over ruimtelijke en technische aspecten, ecologische kaders én projectparticipatie. De zoektocht naar mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Haaksbergen heeft geleid tot maatschappelijke onrust. Om te voorkomen dat Buurse aan meer zijden wordt ‘ingesloten’ door windenergie, is het aanhouden van een extra zoekgebied ten zuiden van Buurse niet wenselijk. Het uitsluiten van Buurse Zuid voor de ontwikkeling van windmolens geeft duidelijkheid. Indien GS besluit tot medewerking aan het initiatief Windpark Oude Buursedijk, voorziet het bovendien ruimschoots in het oorspronkelijke bod van Haaksbergen in de RES (Regionale Energie Strategie) 1.0 om windenergie op te wekken.

Gewijzigd participatietraject

Deze nieuwe feiten en ontwikkelingen betekenen dat het participatieplan, zoals door de raad op 31 mei 2023 is vastgesteld, niet langer uitvoerbaar is. In het vastgestelde participatieplan was beoogd in gezamenlijkheid met inwoners en andere belanghebbenden door middel van een participatieproces, voorwaarden te formuleren waaronder windenergie mogelijk zou zijn. Met het gewijzigde (voorgenomen) provinciaal beleid is dit niet langer realistisch en uitvoerbaar. Dit omdat de gemeente Haaksbergen geen invloed meer heeft op de gebieden waar windenergie mogelijk is.

De gemeente Haaksbergen kiest er daarom voor belanghebbenden te betrekken bij het formuleren van (niet-ruimtelijke) beleidskaders door te raadplegen (trede 2 van de participatieladder). Met het gewijzigde participatieplan wordt belanghebbenden een aantal concept kaders voorgelegd waarover zij zich kunnen uitspreken. Het gaat dan om kaders rondom invulling lokaal eigendom, financiële- en projectparticipatie en de mitigatie van de effecten. De input van belanghebbenden wordt betrokken bij het op te stellen (ontwerp) beleid. Het ontwerpbeleid zal vervolgens op grond van de inspraakverordening ter inzage worden gelegd, waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.

Vervolgtraject

Het raadsvoorstel wordt 29 november besproken in de gemeenteraad. Verder blijft de gemeente Haaksbergen in overleg met haar buurgemeente Enschede over windenergie. Het zoekgebied Buurse Noord grenst direct aan de gemeente Enschede. Windinitiatieven in zoekgebied Buurse Noord hebben gemeentegrensoverschrijdend invloed op het gebied, en daarmee de leefomgeving, van Enschede zuid. Bron: Gemeente Haaksbergen

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.