Gemeenteraad Bronckhorst verlengt moratorium op grootschalige windprojecten

| 2 april 2024

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft vorige week in een openbare raadsvergadering ingestemd met een verlenging van het moratorium op grootschalige windprojecten tot 31 december 2024.

Door het moratorium te verlengen tot uiterlijk 31 december 2024 worden geen vergunningsaanvragen voor grootschalige windprojecten in behandeling genomen door de gemeente Bronckhorst onder het huidige beleidskader in deze periode.

Achtergrond

Op 31 oktober 2019 is de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 door de gemeenteraad aangenomen. In het kader van de eigen routekaart is er een Bronckhorster energiemix opgesteld, dat volop inzet op een vermindering van het energieverbruik, in samenhang met de opwek van duurzame energie. Deze mix omvat maximale zon op dak, kleinschalige zonneparken en inzet op andere, lokale bronnen, waaronder windenergie.

Eind 2020 werden alle huishoudens van Bronckhorst uitgenodigd om mee te doen aan een enquête over windenergie. Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos voerde daarnaast verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. De nieuwe inzichten, lokale aandachtspunten en geuite zorgen zijn in het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’ verwerkt. Onderzoek toont aan dat Eldrik in potentie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijke hinder ondervinden van windturbines. Bij de vaststelling van het Beleidskader Windenergie is opgenomen dat er tot 1 januari 2024 een moratorium op grootschalige windprojecten van toepassing is.

Aangezien de behandeling van de Herijkte Routekaart door de gemeenteraad in februari/maart 2024 plaats zou vinden, heeft de raad in december 2023 besloten het moratorium te verlengen tot het moment dat de Herijkte Routekaart wordt vastgesteld, maar uiterlijk tot 1 april 2024.

Tijdens de raadvergadering op 14 maart 2024 heeft de raad echter geen besluit over het raadsvoorstel genomen. Daarentegen heeft de raad een ordevoorstel aangenomen, waarin het raadsvoorstel Herijking Routekaart Bronckhorst Energieneutraal ter aanpassing/aanvulling is teruggeven aan het college. De raad heeft het college opgedragen om het raadsvoorstel en de onderliggende stukken te herzien en uiterlijk op 4 juli 2024 opnieuw aan de raad voor te leggen en enkele zaken (te denken aan het onderzoeken van een businesscase van een windpark in Bronckhorst, participatiebeleid bij grootschalige opwek vast te stellen, onderzoeken rolneming gemeente bij grootschalige opwek, e.d.) uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar uitgewerkt te hebben. Bij de vervolgstappen wordt de dan meest actuele stand van zaken rondom de milieunormen van windturbines meegenomen (onderdeel hiervan is het onderzoek van het RIVM dat onder andere gericht is op gezondheid en afstand ten opzichte van huizen en werkplekken).

Dat betekende echter dat in de periode van april t/m juli 2023 vergunningaanvragen onder het huidige Beleidskader Windenergie ingediend zouden kunnen worden en in behandeling genomen moeten worden. Het college stelde daarom aan de raad voor om het moratorium op grootschalige windprojecten te verlengen. De raad is hier vorige week in meegegaan door in te stemmen met een verlenging van de moratorium op grootschalige windprojecten tot 31 december 2024.

In tegenstelling tot de situatie die gold tijdens het eerdere (verlengde) moratorium wind tot 1 april 2024, heeft de provincie Gelderland zich nu nadrukkelijker uitgesproken dat zij de regio’s/gemeenten zullen houden aan het tijdig halen van de doelen uit RES 1.0. Hierin is voor Bronckhorst 0,054 TWh windenergie opgenomen. Dit in lijn met het Gelders Coalitieakkoord. Bron: Gemeente Bronckhorst

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.