IEA World Energy Outlook 2022: wereldwijde energiecrisis kan historisch keerpunt zijn naar duurzamere toekomst

| 2 november 2022

De wereldwijde energiecrisis die is veroorzaakt door de inval van Rusland in Oekraïne, veroorzaakt diepgaande en langdurige veranderingen die de overgang naar een duurzamer en veiliger energiesysteem kunnen versnellen, zo blijkt uit de laatste editie van de World Energy Outlook van het International Energy Agency (IEA).

Op basis van de meest recente energiegegevens en marktontwikkelingen onderzoekt de World Energy Outlook 2022 (WEO) de belangrijkste vragen over de crisis: Wordt het een tegenslag voor de overgang naar schone energie of een katalysator voor meer actie? Hoe kan de overheid reageren op de energiemarkten? Welke energieveiligheidsrisico’s liggen in het verschiet op weg naar netto nul emissies?

Voor het eerst vertoont de mondiale vraag naar elk van de fossiele brandstoffen in alle WEO-scenario’s een piek of een plateau, waarbij met name de Russische uitvoer aanzienlijk daalt naarmate de wereldorde op energiegebied een nieuwe vorm krijgt. De grootste schokken van de huidige energiecrisis werden gevoeld op de markten voor aardgas, steenkool en elektriciteit – met ook aanzienlijke beroering op de oliemarkten, waardoor de lidstaten van het IEA twee olievoorraden van ongekende omvang moesten vrijmaken om nog ernstiger verstoringen te voorkomen. Door de aanhoudende geopolitieke en economische problemen blijven de energiemarkten uiterst kwetsbaar en herinnert de crisis aan de kwetsbaarheid en onhoudbaarheid van het huidige wereldwijde energiesysteem, waarschuwt de WEO.

In de analyse van de WEO wordt weinig bewijs gevonden voor beweringen uit bepaalde hoeken dat het klimaatbeleid en de “net zero”-verbintenissen hebben bijgedragen tot de stijging van de energieprijzen. In de meest getroffen regio’s hield een groter aandeel hernieuwbare energiebronnen verband met lagere elektriciteitsprijzen – en efficiëntere woningen en geëlektrificeerde verwarming hebben voor sommige consumenten een belangrijke buffer opgeleverd, zij het lang niet genoeg. De zwaarste last komt terecht bij armere huishoudens, waar een groter deel van het inkomen aan energie wordt besteed.

Naast kortetermijnmaatregelen om de consument te beschermen tegen de gevolgen van de crisis, nemen veel regeringen nu ook maatregelen voor de langere termijn. Sommige proberen de olie- en gasvoorziening te vergroten of te diversifiëren, en vele willen structurele veranderingen versnellen. De meest in het oog springende reacties zijn de Amerikaanse Inflation Reduction Act, het EU-pakket Fit for 55 en REPowerEU, het Japanse Green Transformation (GX)-programma, het Koreaanse streven om het aandeel van kernenergie en duurzame energie in de energiemix te vergroten, en de ambitieuze doelstellingen voor schone energie in China en India.

Opvoering van investeringen in schone energie

In het “Stated Policies Scenario” van het WEO, dat gebaseerd is op de meest recente beleidsinstellingen wereldwijd, helpen deze nieuwe maatregelen de wereldwijde investeringen in schone energie tegen 2030 op te voeren tot meer dan 2 biljoen dollar per jaar, een stijging met meer dan 50% ten opzichte van vandaag. Aangezien de markten in dit scenario opnieuw in evenwicht komen, is de winst voor steenkool uit de huidige crisis tijdelijk, aangezien hernieuwbare energiebronnen, gesteund door kernenergie, blijvend toenemen. Als gevolg daarvan wordt in 2025 een hoogtepunt bereikt voor de mondiale emissies. Tegelijkertijd ondergaan de internationale energiemarkten in de jaren 2020 een ingrijpende heroriëntatie naarmate de landen zich aanpassen aan de breuk van de stromen tussen Rusland en Europa.

“Energiemarkten en -beleid zijn veranderd als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne, niet alleen voorlopig, maar voor de komende decennia”, aldus uitvoerend directeur Fatih Birol van het IEA. “Zelfs met de huidige beleidsinstellingen verschuift de energiewereld dramatisch voor onze ogen. De reacties van regeringen overal ter wereld beloven dat dit een historisch en definitief keerpunt wordt naar een schoner, betaalbaarder en veiliger energiesysteem.”

Bij

Clean energy investment in the Stated Policies Scenario, 2015-2030 © IEA

In een WEO-scenario dat gebaseerd is op de huidige beleidsinstellingen – in dit geval het scenario met vaststaand beleid – vertoont de mondiale vraag naar elke fossiele brandstof voor het eerst een piek of een plateau. In dit scenario valt het gebruik van steenkool de komende jaren terug, bereikt de vraag naar aardgas tegen het einde van het decennium een plateau, en betekent de stijgende verkoop van elektrische voertuigen (EV) dat de vraag naar olie halverwege de jaren 2030 afvlakt en halverwege de eeuw licht afneemt. Dit betekent dat de totale vraag naar fossiele brandstoffen vanaf medio 2020 tot 2050 gestaag afneemt met een jaarlijks gemiddelde dat ongeveer gelijk is aan de productie van een groot olieveld. De daling is veel sneller en meer uitgesproken in de meer klimaatgerichte scenario’s van het WEO.

Het wereldwijde gebruik van fossiele brandstoffen is sinds het begin van de industriële revolutie in de 18e eeuw samen met het BBP gestegen: het terugdraaien van deze stijging zal een cruciaal moment in de energiegeschiedenis zijn. Het aandeel van fossiele brandstoffen in de mondiale energiemix daalt in het scenario met vast beleid van ongeveer 80% naar iets meer dan 60% in 2050. De mondiale CO2-uitstoot daalt langzaam van een hoogtepunt van 37 miljard ton per jaar tot 32 miljard ton in 2050. Dit zou gepaard gaan met een stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur met ongeveer 2,5 °C tegen 2100, bij lange na niet genoeg om ernstige gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. Als alle klimaatverbintenissen volledig worden nagekomen, wordt de wereld veiliger, maar tussen de huidige verbintenissen en een stabilisatie van de wereldwijde temperatuurstijging rond 1,5 °C gaapt nog een grote kloof.

De huidige groeipercentages voor de toepassing van zon-PV, windenergie, elektrische voertuigen en batterijen zouden, indien zij worden aangehouden, tot een veel snellere transformatie leiden dan in het scenario met vast beleid wordt voorspeld, hoewel hiervoor ondersteunend beleid nodig zou zijn, niet alleen in de eerste leidende markten voor deze technologieën, maar in de hele wereld. De toeleveringsketens voor sommige belangrijke technologieën – waaronder batterijen, zonnecellen en elektrolytische cellen – breiden zich uit in een tempo dat een grotere wereldwijde ambitie ondersteunt. Als alle aangekondigde plannen voor de uitbreiding van de productie van zon-PV het licht zien, zou de productiecapaciteit in 2030 ongeveer 75% hoger liggen dan de niveaus van het scenario met de aangekondigde toezeggingen. In het geval van elektrolysers voor waterstofproductie bedraagt de potentiële overcapaciteit van alle aangekondigde projecten ongeveer 50%.

Volgens de WEO van dit jaar zal een krachtiger beleid essentieel zijn om de enorme toename van energie-investeringen te stimuleren die nodig is om de risico’s van toekomstige prijspieken en volatiliteit te verminderen. De matige investeringen als gevolg van de lagere prijzen in de periode 2015-2020 hebben de energiesector veel kwetsbaarder gemaakt voor het soort verstoringen dat we in 2022 hebben gezien. Terwijl de investeringen in schone energie tegen 2030 meer dan 2 biljoen dollar bedragen in het scenario “Statenbeleid”, zouden ze tegen diezelfde datum meer dan 4 biljoen dollar moeten bedragen in het scenario “Net Zero Emissies tegen 2050”, wat de noodzaak onderstreept om nieuwe investeerders aan te trekken voor de energiesector. En er zijn nog steeds dringend grote internationale inspanningen nodig om de zorgwekkende kloof in investeringsniveau in schone energie tussen geavanceerde economieën en opkomende en ontwikkelingslanden te verkleinen.

“Het milieuargument voor schone energie hoefde niet te worden versterkt, maar de economische argumenten ten gunste van kostenconcurrerende en betaalbare schone technologieën zijn nu sterker – en dat geldt ook voor de energiezekerheid. Door de economische, klimaat- en veiligheidsprioriteiten vandaag op elkaar af te stemmen, is de weg naar een beter resultaat voor de wereldbevolking en de planeet al ingeslagen”, aldus Dr. Birol.

“Het is essentieel om iedereen aan boord te krijgen, vooral in een tijd waarin geopolitieke breuken over energie en klimaat des te zichtbaarder zijn,” zei hij. “Dit betekent dat de inspanningen moeten worden verdubbeld om ervoor te zorgen dat een brede coalitie van landen belang heeft bij de nieuwe energie-economie. De weg naar een veiliger en duurzamer energiesysteem zal wellicht niet soepel verlopen. Maar de crisis van vandaag maakt glashelder waarom we door moeten gaan.

Rusland was veruit de grootste exporteur van fossiele brandstoffen ter wereld, maar zijn invasie van Oekraïne leidt tot een algemene heroriëntatie van de wereldhandel in energie, waardoor het land een sterk verminderde positie krijgt. Alle op fossiele brandstoffen gebaseerde handelsbetrekkingen van Rusland met Europa werden in eerdere WEO-scenario’s uiteindelijk ondermijnd door de netto nul-ambities van Europa, maar omdat Rusland tegen relatief lage kosten kan leveren, verloor het slechts geleidelijk terrein. Nu is de breuk gekomen met een snelheid die weinigen voor mogelijk hielden. De Russische uitvoer van fossiele brandstoffen zal – in geen enkel scenario van de WEO van dit jaar – terugkeren naar het niveau van 2021. Het aandeel van Rusland in de internationaal verhandelde energie, dat in 2021 bijna 20% bedroeg, daalt tot 13% in 2030 in het scenario met vast beleid, terwijl de aandelen van zowel de Verenigde Staten als het Midden-Oosten toenemen.

Voor gasverbruikers belooft de komende winter op het noordelijk halfrond een hachelijk moment te worden en een test voor de solidariteit in de EU – en de winter van 2023-24 zou nog moeilijker kunnen zijn. Maar op langere termijn is een van de gevolgen van de recente acties van Rusland dat het tijdperk van de snelle groei van de vraag naar gas ten einde loopt. In het scenario met vast beleid, het scenario met het hoogste gasverbruik, stijgt de mondiale vraag tussen 2021 en 2030 met minder dan 5% en blijft deze tot 2050 stabiel. Het momentum voor gas in de zich ontwikkelende economieën is afgenomen, met name in Zuid- en Zuidoost-Azië, waardoor de geloofwaardigheid van gas als overgangsbrandstof wordt aangetast.

10 beginselen voor beleidsmakers

“Te midden van de grote veranderingen die plaatsvinden, is een nieuw paradigma voor energiezekerheid nodig om de betrouwbaarheid en betaalbaarheid te waarborgen en tegelijkertijd de uitstoot te verminderen”, aldus Dr. Birol. “Daarom biedt de WEO van dit jaar 10 beginselen die beleidsmakers kunnen helpen door de periode waarin afnemende fossiele brandstoffen en groeiende schone energiesystemen naast elkaar bestaan, aangezien beide systemen goed moeten functioneren tijdens de energieovergang om de energiediensten te leveren die de consumenten nodig hebben. En terwijl de wereld de huidige energiecrisis achter zich laat, moet zij nieuwe kwetsbaarheden vermijden die het gevolg zijn van hoge en volatiele prijzen voor kritische mineralen of sterk geconcentreerde ketens voor schone energie”. Bron: IEA

Tags: ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.