Vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen onherroepelijk

| 2 november 2023

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen mag gebouwd worden. De vergunning hiervoor is onherroepelijk nadat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal beroepen onontvankelijk of ongegrond heeft verklaard.

Bron: Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is een (50:50) initiatief van Coöperatie Bommelerwaar en adviesbureau Green Trust. Het plan voorziet in de plaatsing van drie windturbines in lijnopstelling ten oosten van de A2, nabij afslag Kerkdriel, in de gemeente Maasdriel (provincie Gelderland). De windturbines mogen een rotordiameter hebben van minimaal 117 m en maximaal 150 m en een ashoogte van minimaal 120 m en maximaal 150 m. De tiphoogte van de windturbines mag maximaal 220 m bedragen.

Lang proces

Het heeft een lange tijd geduurd voordat de vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen definitief werd goedgekeurd. De plannen voor het windpark werden voor het eerst aangekondigd in 2018, waarna een uitgebreide procedure volgde met inspraak, onderzoek en beoordeling. Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft hier in 2020 een omgevingsvergunning voor verleend. Ook heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland voor het project een ontheffing verleend van de Wet natuurbescherming en heeft het Waterschap Rivierenland een waterwetvergunning verleend.

Definitieve uitspraak Raad van State

Het Groene Hart Brabant, Stichting Windmolen Vrij Hoenzadriel en enkele omwonenden zijn het niet eens met deze besluiten en zijn daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren tal van bezwaren aan tegen het project, zoals geluidhinder, hinder van slagschaduw, lichthinder en het feit dat het project financieel niet uitvoerbaar zou zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze zaak twee keer op zitting behandeld, de eerste keer op 29 maart 2023 en de tweede keer op 13 juni 2023. De Afdeling heeft de beroepen van de partijen niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Lees hier de volledige uitspraak.

Wel heeft de Afdeling de raad en het college kosten opgelegd. Dit heeft te maken herstelbesluiten die door de raad en het college zijn genomen wat betreft de beoordeling van de aspecten geluid, slagschaduw, lichtschittering en (externe) veiligheid. Deze zijn genomen naar aanleiding van beroepen door eerder genoemde appelanten. De Afdeling ziet aanleiding om het door hen voor de behandeling van hun beroepen betaalde griffierecht door de raad en het college te laten terugbetalen. Daarnaast ziet de Afdeling tevens aanleiding om de raad en het college te veroordelen tot vergoeding van proceskosten die  enkele appellanten hebben gemaakt voor hun oorspronkelijke beroepen tegen de besluiten van 25 november 2020.

Voorbereidende werkzaamheden

Met de uitspraak van de Raad van State op zak kan het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen nu van start gaan met de voorbereidende werkzaamheden van de bouw. Naar verwachting zal in 2024 gestart worden met de grondwerkzaamheden, de bouw van inkoopstations en het aanleggen van de kabels. Green Trust heeft de leiding over de bouw en exploitatie van het windpark en zal samen met de coöperatie zorgen dat de inwoners van de Bommelerwaard kunnen deelnemen aan het project.

Omgeving betrekken

Het doel is om ervoor te zorgen dat het windpark voor vijftig procent in handen van de mensen uit de omgeving komt via de coöperatie. Als onderdeel van de vergunningverlening heeft het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen een omgevingsfonds opgericht. Dit fonds is bedoeld om de lokale gemeenschap te betrekken bij de ontwikkelingen en om te zorgen dat de sociale en ecologische impact van het windpark zo klein mogelijk is. Het omgevingsfonds biedt financiële steun aan verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid, natuurbehoud en sociale initiatieven in de omgeving. Zo is het windpark straks dus niet alleen voor maar ook van de inwoners. Bron: Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.