Windmolenpark Hartelbrug II in aanbouw

| 2 mei 2014

Windturbinepark Hartelbrug II gelegen in het Botlekgebied wordt momenteel gebouwd. Aanvullend op het bestaande windpark Hartelbrug I wordt de plaatsing van 8 windturbines gerealiseerd. Per turbine bedraagt het elektrisch vermogen 3 MW per turbine, dus 24 MW totaal. 

De Rotterdamse haven streeft naar een vooraanstaande positie in het waar mogelijk vergroenen en verduurzamen van de haven. Windenergie draagt bij aan de realisering van dit beleid. In het Convenant realisatie windenergie in de Rotterdamse haven (september 2009) is de locatie Hartelbrug II aangewezen als mogelijk geschikte locatie voor de ontwikkeling van windenergie. Dit op grond van een uitgevoerd onderzoek naar mogelijk geschikte locaties voor de plaatsing van windturbines.

 XL Wind heeft de geschiktheid van de  locatie Hartelbrug II nader onderzocht. Uit dit onderzoek volgt  dat 8 turbines op deze locatie gerealiseerd kunnen worden. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan het realiseren van Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke doelstellingen betreffende duurzame energie.

Windpark Hartelkanaal 1

Windpark Hartelkanaal

Lees meer over dit windpark in aanbouw

Bron: Windpark XL

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.