Emmen wijst 4 kansrijke windenergie gebieden aan

| 3 november 2014

College van B & W van de gemeente Emmen heeft 4 kansrijke en 3 reservegebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens. Dit als gevolg van het feit dat de provincie in augustus heeft besloten dat Emmen 95,5 megawatt aan windenergie moet realiseren.

Uitgangspunt voor het college is om overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom kiest het college ervoor gebieden aan te wijzen, die op 1.100 meter afstand van woongebieden liggen. Wettelijk is een afstand van ca. 450 meter vereist. Dit alles staat beschreven in het Regieplan Windenergie Emmen, waarover de gemeenteraad in november een besluit neemt.

Bij het zoeken naar geschikte gebieden, is naast een zo groot mogelijke afstand tussen windmolens en woongebieden, ook naar andere voorwaarden gekeken. De provincie Drenthe stelt als eis dat minimaal vijf windmolens op één locatie moeten worden geplaatst. Ook is er gekeken of er geen wettelijke belemmeringen zijn, zoals veiligheid,

Natura 2000-gebieden en laagvliegroutes. Hierdoor blijven er zeven gebieden over. Het college vindt het belangrijk dat woongebieden niet ingesloten worden door meerdere windparken, waardoor drie gebieden aangewezen zijn als reservelocatie. Zij worden de komende maanden wel samen met de vier kansrijke gebieden onderzocht, maar komen pas in beeld als een van de andere locaties afvalt.

Het college wil hiermee duidelijkheid richting de samenleving geven dat de kansrijke locaties de voorkeur genieten.

De vier kansrijke gebieden zijn:

  • Locatie Pottendijk: minimaal 50,5 megawatt
  • Locatie Zwartenbergerweg: minimaal 15 megawatt
  • Locatie Noordersloot: minimaal 15 megawatt
  • Locatie N34: minimaal 15 megawatt

De gemeente Emmen vindt dat inwoners actief mee moeten kunnen denken over hoe de windmolens het best in hun gebied geplaatst kunnen worden en hoe compensatie eruit moet komen te zien. In december zijn inwoners daarom welkom bij de startbijeenkomsten in de gebieden. Hier kunnen zij zich verder laten informeren en aanmelden om te bepalen hoe molens in het gebied moeten worden geplaatst.

Uitgangspunt is dat inwoners worden betrokken bij de randvoorwaarden en de gemeente de locaties aanwijst. De definitieve aanwijzing van locaties gebeurt door de gemeenteraad, in juni 2015.

Emmen

Bron: Gemeente Emmen

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.