Amsterdam ziet lichte groei in draagvlak voor wind

| 3 augustus 2023

Het draagvlak voor windenergie in Amsterdam is licht toegenomen. Dat blijkt uit een recent onderzoek over het draagvlak voor de energietransitie in het algemeen dat werd uitgevoerd door O & S, het onderzoeksbureau van de Gemeente Amsterdam.

Om de houding van Amsterdammers ten opzichte van de energietransitie te meten, doet de gemeente regelmatig onderzoek onder haar inwoners. In 2019 vond de eerste meting plaats. Hierop volgende metingen in 2020 en 2022. Ook dit jaar werd opnieuw een draagvlakmeting gedaan. Dit gebeurde middels enquêtes.

Tussen 7 februari en 6 maart 2023 vulden 1.660 bewoners de enquête in. In de rapportage wordt het draagvlak op stedelijk niveau besproken. Daarnaast komen verschillen aan het licht tussen groepen Amsterdammers in de mate waarin zij bereid zijn en de mogelijkheid hebben om te verduurzamen.

Draagvlak wind

De gemeente neemt zich voor om voor 2030 circa 17 extra windmolens te plaatsen. Maximaal de helft hiervan zou in het Havengebied passen. Voor de overige windmolens wordt ruimte gezocht in de door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebieden.

Uit het meest recente onderzoek blijkt dat meer dan de helft (57%) van respondenten positief is over de plaatsing van extra windmolens in Amsterdam. In 2022 ging dit nog om 52%. Onder jongeren bestaat er meer draagvlak voor extra windmolens dan onder ouderen.

Bron: Gemeente Amsterdam

Respondenten die het eens zijn met de plaatsing van extra windmolens geven aan dat ze het begrijpelijk vinden dat ook in Amsterdam windmolens geplaatst moeten worden aangezien we als stad energie nodig hebben. Er wordt vaak genoemd dat het onontkoombaar is als we de omslag willen maken naar groene energie. Wel wil een klein deel van deze respondenten voorwaarden verbinden aan de plaatsing van windmolens.

Tegenstanders geven vooral aan dat windmolens niet in dichtbevolkte gebieden zoals Amsterdam geplaatst moeten worden. Men noemt daarbij als argumenten geluids- en gezondheidsklachten en horizonvervuiling. Ook wordt de schade die aan de natuur (vogels) wordt toegebracht genoemd.

Ook lichte stijging draagvlak voor energietransitie in geheel

Ook het draagvlak voor de overstap naar duurzame energie in het algemeen neemt toe; in 2023 vindt 88% van de respondenten de overstap een goede zaak. In 2022 ging dit nog om 85% en in 2020 om 78%.

Ook het gevoel van verantwoordelijkheid onder Amsterdammers om aan de transitie bij te dragen neemt met de jaren toe; vorige keer stond 74 procent van de respondenten hierachter en bij de meting in 2023 is dit gestegen naar 77 procent. Het aandeel dat niets met de overstap naar duurzame energie te maken wil hebben was en blijft klein (5 procent).

De houding tegenover de energietransitie is positiever onder respondenten met een HBO- of WO-opleiding en met een hoger inkomen. Ook hebben mannen vaker een positieve houding dan vrouwen. In 2022 werd de houding negatiever met leeftijd. Ook in 2023 bestaat er meer draagvlak voor de energietransitie onder jonge respondenten, hoewel juist ouderen vaker vinden dat de overstap een gedeelde verantwoordelijkheid is. In 2023 zijn de geopolitieke afhankelijkheid en de stijgende energieprijzen de grootste redenen om achter de energietransitie te gaan staan, naast zorgen over klimaatverandering, milieurampen en de leefbaarheid op aarde.

Lees hier het volledige draagvlakonderzoek. Bron: Amsterdam Wind/Gemeente Amsterdam

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.