Commissie m.e.r: onderzoek nodig naar gevolgen voor vogels en biodiversiteitshotspots voor kabelroutes Wadden

| 3 november 2021

Commissie m.e.r: onderzoek nodig naar gevolgen voor vogels en biodiversiteitshotspots voor kabelroutes WaddenVoordat de minister een keuze maakt over mogelijke kabelroutes voor windenergie ten noorden van de Wadden naar het vaste land, is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor wadvogels en biodiversiteitshotspots. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie) naar aanleiding van een aanvullend advies over de afwegingsnotitie 2021.

Het Rijk wil meer windenergie op zee opwekken. Zij heeft in een verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ ) 2030 onderzocht wat de mogelijke netinfrastructuur-routes van de opweklocaties op zee naar de kust zijn, en wat kansrijke aanlandingslocaties zijn. Het resultaat van deze verkenning is een afwegingsnotitie waarin diverse netinfrastructuur-routes en aanlandingslocaties zijn beoordeeld op de milieugevolgen. De minister van Economische Zaken en Klimaat neemt eerst een besluit over kansrijke routes, die daarna nog verder worden onderzocht.

Op 20 september 2021 heeft de Commissie een advies gegeven over de afwegingsnotitie. Daarin ontbraken de resultaten van de studie naar de doorkruising van de Wadden zodat er geen milieu-informatie was opgenomen over de tracéalternatieven van windenergie ‘zoekgebied 5’ naar de aanlandingslocaties Eemshaven en Vierverlaten. Inmiddels is de informatie over zoekgebied 5 beschikbaar gekomen.

De Minister heeft daarom opnieuw advies gevraagd aan de Commissie de onderzoeken over routes door het Waddengebied te beoordelen en aanbevelingen te geven voor vervolgonderzoek.

Doorkruising Wadden

In het rapport doorkruising Wadden zijn zeven routes en in de afwegingsnotitie VAWOZ zijn drie routes onderzocht op hun milieugevolgen. Deze onderzochte routes komen grotendeels met elkaar overeen. In het rapport zijn de gevolgen voor de natuur beschreven aan de hand van twaalf thema’s. De Commissie mist twee thema’s; ‘hoogwatervluchtplaatsen’ voor wadvogels, zeegrasvelden en biodiversiteitshotspots voor het bodemleven, die daar – ook op het abstractieniveau van een verkenning – niet mogen ontbreken omdat ze onderscheidend kunnen zijn, dus kunnen leiden tot een andere ordening van de tracés op het vlak van kansrijkheid, aldus de Commissie.

Voordat de minister een keuze maakt over kansrijke routes adviseert de Commissie om meer onderzoek te doen naar de gevolgen op deze twee thema’s. In de volgende fase, de uitwerking en verdere vergelijking van de kabelroutes, moeten de milieugevolgen nog concreter in beeld worden gebracht, zegt de Commissie.

Ook adviseert de Commissie om duidelijker te onderbouwen waarom de opgewekte windenergie niet aan kan landen bij Den Helder of bij het Duitse Emden. Bron: Commissie m.e.r.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.