Gemeenteraad Tubbergen stelt kadernota windbeleid vast

| 3 mei 2023
De raad van gemeente Tubbergen heeft de kadernota windbeleid met enkele aanpassingen vastgesteld. Daarmee is een belangrijke tussenstap genomen om te komen tot beleid voor de realisatie van windenergie.

De gemeenteraad van Tubbergen heeft in september 2021 een routekaart vastgesteld met processtappen om te komen tot beleid voor wind- en zonne-energie, zoals afgesproken in de RES Twente (1,5 TWh in 2030). Hierin zijn ook de landelijke geluids- en afstandsnormen opgenomen. Deze landelijke normen zullen naar verwachting nog niet beschikbaar of toepasbaar zijn voor 1 juli 2023. Als er voor die datum geen lokaal windbeleid gerealiseerd of in ontwikkeling is, dan zal de provincie eventuele aanvragen in behandeling nemen en toetsen aan provinciaal beleid.

“Als wij als gemeente regie willen houden op de wijze waarop windenergie wordt gerealiseerd binnen onze gemeentegrenzen, dan is het dus cruciaal om voor de zomer windbeleid vast te stellen,” laat wethouder Hilde Berning-Everlo weten. “Met deze tussenstap kunnen we de uitgangspunten voor ons windbeleid toetsen bij onze inwoners. Zo kunnen we zo goed mogelijk rekening houden met wat er leeft.” De gemeente is daarbij wel reëel: “We kunnen niet aan alle wensen voldoen. Als wij een afstandsnorm van 2 keer de tiphoogte uit zouden gaan in combinatie met een geluidsnorm, dan zijn er geen mogelijkheden meer in onze gemeente. Daar gaat de provincie niet mee akkoord en dan zijn we de regie alsnog kwijt.”

Richtlijnen

In de kadernota zijn de richtlijnen op hoofdlijnen opgenomen. Het merendeel van de raad kan zich vinden in het voorstel om een afstandsnorm van 400 meter tot woningen en een geluidsnorm van 45 dB Lden te hanteren. Op die manier is het nog wel mogelijk om extra bescherming te kunnen bieden voor omwonenden en toch windturbines te kunnen realiseren in de gemeente Tubbergen. De raad heeft gevraagd om een extra geluidsnorm voor de nacht toe te passen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van het windbeleid.

Verder benadrukt de raad dat het van belang is om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken en eventuele hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. “De gemeente streeft naar 100% lokaal eigendom, waarin we ook zorgen dat de directe omgeving zeggenschap heeft bij de realisatie van windturbines,” licht wethouder Berning-Everlo toe. “Zo kunnen afspraken worden gemaakt over het soort windturbines en stilstandvoorzieningen. De raad heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de best beschikbare technieken voorrang krijgen op andere types. Dat lijkt ons goed om op te nemen in het beleid. Daarnaast is het ook mogelijk om afspraken te maken om slagschaduw en hinder van verlichting te voorkomen.”

Over het voorstel om een clustering van 3 windturbines als voorwaarde te stellen, heeft de raad aangegeven, dat een clustering van 2 windturbines een beter uitgangspunt is. Ten aanzien van lokaal eigendom, gaf de raad aan dat er niet alleen naar een maximum gestreefd moet worden, maar ook een minimum moet worden gesteld met een percentage van 60%.

En ten slotte is er door middel van enkele moties aandacht gevraagd om een lobby te starten om alternatieven verder te onderzoeken, zoals kernenergie. Hoewel dit geen invloed zal hebben op de opgave voor 2030, is deze motie aangenomen. Ook heeft de raad benadrukt dat het college zich in moet blijven zetten om de effecten op de gezondheid te blijven onderzoeken, in gesprek te gaan met de omgeving om de communicatie en participatie verder te verbeteren en meer waarde te hechten aan draagvlak in de directe omgeving ten opzichte van inwoners die verder van zoeklocaties wonen. Het visualiseren van windenergie in het landschap wordt overgenomen en ingezet om met elkaar verder in gesprek te gaan over windenergie in de zoekgebieden met mogelijkheden voor windenergie.

Vervolgstappen

De kadernota is het vertrekpunt om in gesprek te gaan met de omgeving. Op 22 , 25 mei en 1 juni worden informatieavonden gehouden in de zoekgebieden als eerste vervolgstappen om te komen tot het windbeleid. De eventuele vragen, opmerkingen en overige reacties worden meegenomen als inbreng voor het vast te stellen beleid voor windenergie. Dit beleid wordt in juli voorgelegd ter bespreking en besluitvorming in de raad.

“Grondeigenaren, omwonenden, lokale energie coöperaties en bijvoorbeeld lokale ondernemers, kunnen meedenken over de wijze waarop windprojecten worden gerealiseerd en hoe lokaal eigendom wordt vormgegeven. Hoe zorgen we dat lokale initiatieven in de lead zijn, wie heeft zeggenschap waarover en hoe wordt bepaald hoe opbrengsten worden verdeeld? Het is van belang om in de beginfase goede afspraken hierover te maken. De wijze waarop we lokaal eigendom vorm willen geven en de omgeving willen informeren en betrekken, zal een plek vinden in het lokale windbeleid. Voor de uitwerking nemen we de tijd in het vervolgproces.” Bron: Gemeente Tubbergen

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.