Invest-NL offshore wind rapport: Overheid moet regie pakken op elektrificatie van de industrie

| 3 oktober 2020

Invest-NL CEO Wouter Bos overhandigde vrijdag 2 oktober virtueel het rapport ‘Financing offshore wind’ aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Invest-NL is positief ten aanzien van het lange termijn aanbod van financiering voor Wind op Zee. Wel moet er meer zekerheid komen aan de vraagkant.

Het rapport ‘Financing offshore wind’ is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord bevat een doelstelling voor 11,5 GW aan geïnstalleerd offshore windvermogen in 2030. Bij betrokken partijen is de vraag ontstaan of deze doelstelling realistisch is met het oog op de transitie naar een nul-subsidie-industrie.

In opdracht van Invest-NL heeft adviesbureau PriceWaterhouseCoopers een marktconsultatie en bureauonderzoek uitgevoerd onder 15 investeerders en financiers. Hierin werd onderzocht hoe de overgang naar een nul-subsidie-industrie invloed heeft op de beschikbaarheid en kosten van kapitaal voor offshore wind en hoe de beschikbaarheid van kapitaal verder kan worden verbeterd.

Het rapport toont aan dat investeerders Wind op Zee als een volwassen markt zien. Er is sprake van groeiende belangstelling en de beschikbaarheid van kapitaal voor deze markt neemt toe. Wel neemt het risicoprofiel toe met de transitie naar een nul-subsidieregime. Beleggers zullen worden blootgesteld aan het risico van variërende elektriciteitsprijzen. In het algemeen zal dit de kapitaalkosten voor offshore windprojecten verhogen. Dit kan op zijn beurt gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van kapitaal voor offshore windprojecten.

Rol voor de overheid
Meer dan de helft van het offshore windvermogen dat nodig is om de doelstelling voor 2030 te halen, wordt in de komende jaren, tot 2025, aanbesteed. Het risico bestaat dat nul-subsidie aanbestedingen niet tot voldoende inschrijvingen zullen leiden.

Overheidsingrijpen kan helpen bij een goede overgang naar een markt zonder subsidies en met handelsprijsrisico’s. Het rapport beaamt dat de overheid haar beleid primair moet richten op het faciliteren van een zero-subsidieregime maar benadrukt dat een tijdelijk back-stop beleidsinstrument nodig kan zijn om de 2030 doelstelling te ondersteunen. Het rapport adviseert dat onderzocht moet worden hoe zo’n back-up systeem eruit moeten komen te zien en de details hiervan in te passen in de ‘Wet windenergie op zee’.

Een grotere vraag naar lange-termijn groene PPA’s en een meer liquide PPA-markt zouden kunnen helpen de handelsprijsrisico’s af te dekken voor ontwikkelaars. De vraag naar PPA’s voor groene stroom blijft momenteel echter achter als gevolg van een tekort aan concreet beleid om de industrie te elektrificeren en koolstofvrij te maken. De overheid kan de vraag naar groene PPA’s ontsluiten door nieuwe toeleveringsketens te coördineren en infrastructurele belemmeringen op te lossen, een effectief beprijzen van koolstof en toegang bieden tot ondersteuningsregelingen.

Ed Nijpels is verheugd met het rapport en het advies van Invest-NL: “Het is goed te zien dat investeerders brood zien in Wind op Zee. Het is logisch dat ze groot belang hechten dat er ook voldoende vraag komt naar duurzame stroom. Daarom is het belangrijk dat in de industrie, bij de mobiliteit en in de gebouwde omgeving de vraag snel gestimuleerd wordt. Dan kunnen alle sectoren versnellen om de noodzakelijke verduurzaming te realiseren.”

NWEA, de Nederlandse windorganisatie kwam gisteren ook met een reactie. De windorganisatie onderschrijft de conclusies van InvestNL en ziet deze als een onderstreping van het AFRY rapport dat begin dit jaar uit kwam, waarin ook werd geconcludeerd dat subsidievrije wind op zee zonder aanvullend beleid van de overheid om de vraag te stimuleren, niet haalbaar is.

Hans Timmers: “Alleen met overheidsregie op de elektrificatie blijven financiers bereid te investeren in rendabele businesscases voor wind op zee en behoudt Nederland haar internationale level playing field bij alle ontwikkelingen op zee.”

NWEA werkt samen met financiers al aan een plan om de PPA markt te versterken, zodat als de vraag naar groene stroom groeit, vraag en aanbod elkaar makkelijker weten te vinden.

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.