Kabinet presenteert ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

| 3 juni 2022

Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, bood op 2 juni via een kamerbrief het ontwerp-beleidsprogramma klimaat aan de Tweede Kamer. Hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren om tot een CO2-reductie van 60% in 2030 te komen.

Met de klimaat- en energieparagraaf in het Coalitieakkoord zijn de Nederlandse klimaatdoelen aangescherpt. Nederland moet voor tenminste 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 realiseren.

Het beleidsprogramma Klimaat is een aanvulling op het Klimaatplan uit 2020 dat werd gebaseerd op het Klimaatakkoord en moet er in combinatie met het wetgevingsprogramma voor zorgen dat deze doelstellingen worden waargemaakt. Dat wil het kabinet doen door te werken aan een duurzame energievoorziening met windparken op de Noordzee, zonnepanelen op daken, meer duurzaam geproduceerde warmte en nieuwe kerncentrales.

Verduurzaming van 5 sectoren

Het beleid is gericht op de verduurzaming van de vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw & landgebruik. Om de omslag die nodig is in elk van deze sectoren te laten slagen is ook inzet op thema’s zoals circulariteit, innovatie, burgerbetrokkenheid en werkgelegenheid noodzakelijk.

Het beleid in elke sector is gestoeld op een mix van instrumenten die ervoor zorgen dat Nederland gaat overstappen op duurzame alternatieven: subsidiëren (zoals subsidies voor isolatie in woningen, de opwek van duurzame energie en de aanschaf van een elektrische auto), normeren (zoals de verplichte installatie van hybride warmtepompen vanaf 2026 en zonnepanelen op grote daken vanaf 2025) en beprijzen (zoals de aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en de verhoging van de vliegbelasting).

Met deze beleidsmix worden volgens het kabinet duurzame technieken (financieel) aantrekkelijker gemaakt en worden huishoudens, bedrijven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd en geholpen om te kiezen voor het duurzame alternatief.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie: “Onze ambitie is helder: we willen uiterlijk in 2050 leven in een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland. Maar om dat te bereiken kunnen we nu geen tijd meer verliezen. We zullen op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn, moeten bovendien nú worden gemaakt. Dit beleidsprogramma gaat ervoor zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen.”

Regie

Het kabinet heeft besloten de regie op het klimaatbeleid te versterken. Voor alle sectoren stelt het kabinet een restemissiedoel vast, wat duidelijk maakt hoeveel emissies die sector in 2030 nog maximaal mag uitstoten. Betrokken ministers worden verantwoordelijk voor het behalen van dit doel in hun eigen sector en de coördinerend minister voor Klimaat en Energie bewaakt de voortgang en samenhang van de uitvoering van het gehele klimaatbeleid.

Ook benoemt het kabinet nog dit najaar een Klimaatraad, naar voorbeeld van de Climate Change Committee in het Verenigd Koninkrijk. Deze onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad gaat bestaan uit 8-10 leden die het klimaatbeleid beoordeelt en er over adviseert. De Klimaatraad zal in de tweede helft van 2023 haar eerste advies over klimaatneutraliteit in 2050 opleveren. Omdat de klimaattransitie gevolgen heeft voor toekomstige generaties, werkt het kabinet een generatietoets uit waarmee de impact van maatregelen en beleidsvoorstellen op de leefomstandigheden van generaties in het heden én in de toekomst inzichtelijk wordt gemaakt. Voor de zomer is een versie beschikbaar die wordt getest aan de hand van één van de maatregelen uit het beleidsprogramma.

Publieke consultatie & advies RvS

Conform de Klimaatwet wordt het ontwerp-beleidsprogramma tegelijk met de aanbieding aan de Eerste en Tweede Kamer ter publieke consultatie voorgelegd. Tevens wordt de Raad van State om advies gevraagd.

Een aangepaste versie van het ontwerp-beleidsprogramma waarin zienswijzen uit de consultatie en het advies van de Raad van State zijn verwerkt, zal dit najaar tegelijkertijd met de concept-klimaatnota aangeboden aan de kamer. Het beleidsprogramma wordt vervolgens, na parlementaire behandeling, definitief vastgesteld.

Doorberekening PBL en eigen analyse traject

Het ontwerp-beleidsprogramma wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeeld in de KEV2022. De KEV2022 zal uitwijzen of het ontwerpbeleidsprogramma de 55% reductie met een grote mate van zekerheid kan realiseren. De doorrekening verschijnt dit najaar.

Het kabinet start deze zomer ondertussen ook een traject met een analyse van het ontwerp-beleidsprogramma in samenwerking met externe onderzoeksbureaus en planbureaus om alvast in kaart brengen welke aanvullingen op het beleidsprogramma denkbaar zijn en om opties voor te bereiden voor nadere besluitvorming door het kabinet.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.