Meeuwen lijken windturbines Eneco Luchterduinen grotendeels te ontwijken

| 3 mei 2023
Afgelopen jaren is in en rond offshore windpark Eneco Luchterduinen door middel van camera’s en radars onderzoek gedaan naar vogelbewegingen. Uit de onderzoeken blijkt dat de meeste meeuwensoorten al op grotere afstand de turbines ontwijken.

Bij windpark Eneco Luchterduinen zijn er de afgelopen jaren, zowel in opdracht van Eneco als het Windenergie op zee ecologische programma (Wozep), onderzoeken uitgevoerd door Waardenburg Ecology – en in samenwerking met Dansk Hydraulisk Institut (DHI) – naar het gedrag van vogels.

De focus lag op meeuwensoorten zoals de zilvermeeuw, grote en kleine mantelmeeuw. Er is geprobeerd om alle soorten te identificeren, maar dit was niet altijd mogelijk door de kwaliteit van de video’s en daarom zijn categorieën gespecificeerd zoals ongeïdentificeerde meeuw. Wel zijn er onder andere aalscholvers, drieteenmeeuwen, eenden en jan-van-genten waargenomen. Tijdens de meetcampagnes zijn er twee aanvaringen gefilmd met respectievelijk een zilvermeeuw en een ongeïdentificeerde grote meeuw.

Voor de onderzoeken in Eneco Luchterduinen is gebruik gemaakt van twee vogelradars, vier camera’s en zijn er in totaal over een periode van 48 maanden tweemaal per maand veldwaarnemingen uitgevoerd vanaf verschillende turbines in het park. Hierbij is informatie verkregen over de activiteit van vogels zoals rusten, voedsel zoeken, vlieghoogte, vliegsnelheid en mate van uitwijking van een aantal zeevogelsoorten. Bij elkaar heeft dit betere data opgeleverd voor de uitwijkings- en aanvaringsmodellen die door de overheid worden gebruikt om de impact van offshore wind op ecologie voor de lange termijn inzichtelijk te maken.

Laag aantal aanvaringen

Hoewel het onderzoek nog wordt doorgezet om meer data te verzamelen voor verdere aangescherpte conclusies, lijkt het aanvaringsrisico voor meeuwen in windparken op zee daarmee laag. Tevens is gekeken naar de invloed van verschillende weersomstandigheden. Tot slot zijn de totale aantallen vogels in en rondom het windpark in beeld gebracht om zo de uitwijking van meeuwen te meten. Het blijkt dat als de vogels zich toch in de ruimte begeven waar de windturbinebladen bewegen, dat ze ook nog heel vaak succesvol uitwijken.

Verder onderzoek

De komende jaren gaat Wozep in Eneco Luchterduinen verder met het registreren van aanvaringen met behulp van camera’s en een radar om zo de betrouwbaarheid van het onderzoek hiernaar te vergroten. Wozep doet momenteel ook onderzoek in andere windparken van Eneco, zoals windpark Borssele III en IV van Blauwwind, naar het gedrag van vogels.

In de toekomst wordt bij windpark Hollandse kust west van de Eneco en Shell joint-venture Ecowende vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd met de nieuwe generatie vogelradars en camera’s. Deze radars kunnen ook de informatie over vlieghoogte automatisch verzamelen en de camera’s hebben een hogere beeldkwaliteit en kunnen ook ‘s nachts filmen. Ze hebben daarnaast een groter bereik en een betere tracking van de vogels dankzij kunstmatige intelligentie. Hiermee wordt het mogelijk om het gedrag van de vogels rondom offshore windparken nog beter te begrijpen en betere passende maatregelen voor vogels te nemen.

Lees het volledige rapport.  Bron: Eneco

Tags: , , , , , ,

Category: Ecologie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.