Minister Jetten informeert Kamer over aanbestedingsprocedure voor IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I kavels

| 3 juni 2024

Op vrijdag 31 mei heeft minister van Energie en Klimaat Rob Jetten de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voorgenomen procedure voor de volgende aanbestedingen voor de offshore windparkkavels IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I. De voorgenomen procedure is een vergelijkende toets (niet-prijscriteria) met financieel bod.

 

Dit is de tweede aanbestedingsronde waarbij ongeveer 4 GW tegelijk vergund zal worden, na de ronde voor de locaties IJmuiden Ver Alpha en Beta waarvan de winnaars naar verwachting later deze maand (juni) bekend worden gemaakt.

Aanbestedingsprocedure

De beoogde procedure van vergelijkende toets en financieel bod heeft als doel partijen te stimuleren en uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen voor maatschappelijke doelen, die bijdragen aan de verdere doorgroei van windenergie op zee. Het financiële bod wordt toegevoegd om concurrentie te borgen en vanwege de waarde die de locaties kunnen hebben voor de Nederlandse maatschappij. Een financieel bod helpt ook om onderscheid te maken tussen inhoudelijk vergelijkbare aanvragen. Bij het bepalen van de invulling van het financiële bod (weging en hoogte) zal aandacht worden besteed aan de voor de businesscase van windparken op zee en de samenhang met de rangschikkingscriteria en gestelde randvoorwaarden. De exacte invulling van de rangschikkingscriteria, weging en randvoorwaarden kan van invloed zijn op de financiële opbrengst. Bij een vergelijkende beoordeling is het niet verplicht om alle criteria in een vergunningaanvraag te adresseren, dus partijen kunnen er ook voor kiezen om een zeer laag financieel bod in te dienen.

Bij het rangschikken van de aanvragen wordt ten minste gekeken naar de hoogte van het financiële bod, de zekerheid van realisatie van het windpark en de bijdrage van het windpark aan de energievoorziening. Er zullen aanvullende rangschikkingscriteria of -regels worden opgesteld die een rol zullen spelen bij de rangschikking en beoordeling van vergunningaanvragen. De vergunning voor de locaties is bedoeld voor maximaal veertig jaar.

Terugvalopties: tweezijdige CfD en subsidie met overwinstbeperking

Voor de business case van windparken op zee is het van groot belang dat de ontwikkeling van de vraag gelijke tred houdt met de ontwikkeling van windenergie op zee. Voor de vergunningverlening van windenergie op zee kan tijdelijk een andere aanpak nodig zijn om de periode te overbruggen waarin de vraag nog onvoldoende aansluit bij het aanbod, ook gezien de huidige marktomstandigheden. Om hierop in te spelen verkent de minister – als terugvaloptie – verschillende mogelijkheden, zoals subsidie met overwinstbeperking of een tweezijdig contract-for-difference (CfD). Deze hebben volgens de Minister een aantal grote uitdagingen, zoals het vinden van budgettaire dekking, inpassing in het wettelijke systeem en het verkrijgen van goedkeuring voor staatssteun van de Europese Commissie.

De voordelen van een tweezijdige CfD ten opzichte van subsidie met overwinstbeperking zijn dat de samenleving kan profiteren als de marktomstandigheden zeer gunstig blijken te zijn, wat in lijn is met de Europese verordening over de hervorming van de elektriciteitsmarkt in de EU (Electricity Market Design). Momenteel wordt onderzocht hoe tweezijdige CfD’s binnen de Nederlandse wetgeving kunnen worden geïmplementeerd, zowel voor windenergie op zee als voor andere technologieën, zodat dit mechanisme – indien nodig – in de toekomst kan worden ingezet. De hier genoemde terugvalopties kunnen echter marktverstorend werken, vandaar dat de minister terughoudend is met de inzet van deze terugvalopties en, indien nodig, het gebruik ervan tot een minimum wil beperken.

IJmuiden Ver Gamma & Nederwiek I

Kavel IJmuiden Ver Gamma ligt ongeveer 53 km uit de Nederlandse kust. Kavel Nederwiek I ligt in het zuidelijke deel van windparkzone Nederwiek, ongeveer 95 km uit de westkust van Nederland. De toekomstige windparken zullen elk via twee 2 GW DC offshore platforms (stopcontact op zee) worden aangesloten op een onderstation op land op de Maasvlakte (IJmuiden Ver Gamma) en Borssele (Nederwiek I). De windparken zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2031 (IJmuiden Ver Gamma) en het vierde kwartaal van 2030 (Nederwiek I) in gebruik worden genomen.

Kavelgrootte

In de kamerbrief zegt de Minister dat hij heeft besloten om voor de komende vergunningsprocedures een kavelgrootte van 1 GW te onderzoeken als alternatief voor de oorspronkelijk geplande grootte van 2 GW. Zijn besluit is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek en input van marktpartijen. Tegelijkertijd onderzoekt hij ook de optie van één kavel van 2 GW en twee kavels van 1 GW.

Om er zeker van te zijn dat 1 GW kavels werkbaar zijn, zal de minister meer onderzoek laten uitvoeren. Zo moeten wederzijdse afhankelijkheden en verplichtingen en de (financiële) risicoverdeling tussen TenneT en twee windparkontwikkelaars (in plaats van één windparkontwikkelaar bij een kavelgrootte van 2 GW) voldoende duidelijk zijn. Extra maatschappelijke kosten moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Een ander aandachtspunt is de impact op de keten. Ook wil de minister kijken naar de gevolgen voor de tijdlijnen van de kavelbesluiten, en daarmee mogelijk naar de gevolgen voor de tijdlijnen van de vergunningsprocedures en de bouwtijd van de windparken. Tot slot wil hij onderzoeken of en in hoeverre er ruimte is voor overplanting op de locaties. De minister is van plan om het parlement rond de zomer te informeren over de gekozen locatiegrootte

Turbinegroottes

De minister geeft in dekamerbrief aan dat hij streeft naar een maximale tiphoogte van 1000 voet (304,8 meter) in IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek I. Ook informeert hij de Kamer over standaardisatie van de omvang van windturbine. Alles afwegend, bijvoorbeeld de groei in windturbine groottes op de internationale markt, acht hij het op dit moment niet wenselijk dat de Rijksoverheid standaardisatie van windturbinematen voorschrijft. Lees de volledige brief (NL) hier.

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.