Rekenkamer ’s-Hertogenbosch – RES-doel opwek duurzame energie haalbaar maar valt of staat nu met één project

| 3 november 2023

De rekenkamer van ‘s-Hertogenbosch verrichtte samen met die van Oss, Tilburg en Breda onderzoek naar de energietransitie. Zij onderzochten de haalbaarheid van de gemeentelijke doelen en de sturing door de raden op de energietransitie.

De conclusie is dat er vooruitgang is, maar dat er nog stappen gezet moeten worden om de klimaatdoelen in 2030 te halen. De rekenkamers vinden ook dat de gemeenteraden hun rol niet goed kunnen invullen.

Het gemeentelijke doel van ’s-Hertogenbosch is 0,35TWh, hiervan is nu 0,089TWh gerealiseerd. ’s-Hertogenbosch heeft 0,341TWh  in de pijplijn en lijkt dus geen restopgave te hebben voor de duurzame opwek van elektriciteit, maar dit kan verkeerd uitpakken als de knelpunten niet opgelost worden. De gemeente is sterk afhankelijk van één project, namelijk Windpark Duurzame Polder. Als dit project gerealiseerd wordt, haalt ’s-Hertogenbosch de doelstelling ruim, maar als de knelpunten niet (tijdig) opgelost worden, is de kans klein dat er tijdig grote alternatieve projecten gerealiseerd kunnen worden, zo meldt de rekenkamer.

De grootste knelpunten in dit project zijn de verschillende uitgangspunten tussen ’s-Hertogenbosch en Oss en netcongestie. ’s-Hertogenbosch verschilt van uitgangspunt over de afstandsnorm voor de windturbines van de gemeente Oss en ook netcongestie moet tijdig opgelost worden om dit project te kunnen realiseren.

De Rekenkamer geeft aanbevelingen over hoe de doelen gehaald kunnen worden en hoe de gemeenteraad dat goed kan aansturen en controleren. Zo adviseert de Rekenkamer om het risico van het windproject Duurzame Polder te beheersen en het college te verzoeken om nog voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2025 met Oss in gesprek te gaan over de verschillende uitgangspunten over de afstandsnorm in de Duurzame Polder. 6.  Daarnaast adviseert de Rekenkamer om het het college te verzoeken om meer prioriteit te geven aan de doelen en samenwerking voor de opwek van duurzame elektriciteit voor de periode na 2030 en het oplossen van de netcongestie die daarmee samenhangt en in verband hiermee in te zetten op voortzetting van de RES-samenwerking ook na 2030.

Het volledige onderzoek met tevens de stand van zaken wat betreft de doelen voor warmte en energiebesparing staat op de website van de Rekenkamer. De gemeenteraad bespreekt het onderzoek op 12 december. Bron: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.