RIVM maakt lijst literatuur over gezondheidseffect van windturbines

| 3 november 2020

Het Zwitserse Federale Milieubureau heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om de literatuur op een rij te zetten over het effect van het geluid van windturbines op de gezondheid van omwonenden.

Net als in Nederland spelen in Zwitserland vragen over de gezondheidseffecten een rol in de lokale discussies over de plannen voor (een uitbreiding) van) een windpark. Het Zwitserse Federale Milieubureau vroeg het RIVM om de om de literatuur die verschenen is tussen 2017 en medio 2020 te verzamelen.

Het RIVM en Mundonovo sound research verzamelden de wetenschappelijke literatuur over het effect van windturbines op ervaren hinder, slaapverstoring, hart- en vaatziekten en de stofwisseling. Ook werd bekeken wat bekend is over hinder door de visuele aspecten van windturbines en andere niet-akoestische factoren, zoals het lokale besluitvormingsproces.

Geen eenduidig bewijs voor effecten anders dan hinder
Uit de literatuurstudie blijkt dat hinder optreedt als gevolg van geluid: hoe sterker (in dB decibel ) het geluid van windturbines, hoe groter de hinder ervan. Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent geluid’ (lage tonen) van windturbines voor extra hinder zorgt in vergelijking met gewoon geluid.

Voor andere gezondheidseffecten van het geluid van windturbines, zoals slaapverstoring, slapeloosheid en hart- en vaatziekten, zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder. Deze resultaten onderbouwen de eerdere conclusies van een vergelijkbare opdracht drie jaar geleden.

Betrokkenheid leidt tot betere acceptatie
De literatuur liet duidelijk zien dat omwonenden minder hinder hebben van de windturbines als ze betrokken werden bij de plaatsing ervan. Door mee te kunnen denken over de plaatsing en de balans tussen kosten en baten, ervaren omwonenden minder hinder. Het is daarom belangrijk dat zorgen serieus worden genomen en mensen worden betrokken bij het proces om windturbines te plaatsen. Bron: RIVM

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.