Verkiezingsprogramma’s : windenergie

| 3 september 2012

Op 12 september worden er weer verkiezingen gehouden. Hieronder vindt u een overzicht van alle politieke partijen hoe zij denken over windenergie / of duurzame energie. Bij de fracties die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, staat daarnaast kort hoe afgelopen jaren hun houding ten opzichte van windenergie was en staan eventueel opvallende initiatieven of moties vermeld.

Het CPB en PBL hebben berekend wat de effecten van de verkiezingsprogramma’s zijn op het aandeel duurzame energie. De conclusie van CPB/PBL is ook hieronder te vinden. Op twee na zijn álle partijen die hun programma lieten doorrekenen voorstander van 6.000 MW windenergie op land.

Lijst 1 VVD
De VVD heeft geen specifiek standpunt betreffende windenergie in het verkiezingsprogramma opgenomen.
Uit het programma, algemeen energie en duurzame energie:
‘De VVD wil een verantwoord energiebeleid voeren. De komende decennia zullen fossiele brandstoffen nog schaarser worden dan nu het geval is. Dat leidt tot stijgende prijzen die onze concurrentiepositie op den duur kunnen aantasten. Ook zullen we in de toekomst voor olie en gas steeds meer afhankelijk worden van het buitenland. Wij kunnen het ons daarom niet permitteren nieuwe vormen van energieopwekking onbenut te laten. Door in te zetten op verschillende energiebronnen, worden wij minder afhankelijk van de regio’s waar fossiele energie vandaan komt. Schone en hernieuwbare energie zijn belangrijke onderdelen van het innovatiebeleid.

Lijst 2 Partij van de Arbeid (PvdA)
‘We kiezen voor innovaties gericht op een duurzame economie. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van groene energie via biomassa, windenergie, zonnepanelen en het verminderen van het energieverbruik. (…) Netbeheerder TenneT wordt verantwoordelijk voor de aanleg van een net op zee voor windenergie.

Lijst 3 PVV (Partij voor de Vrijheid)
‘Kunduz laat de milieugekkies weer baden in de subsidie. Is er nog ergens een plek in Nederland te vinden waar geen windmolen staat? Kijk maar uit, want dankzij de VVD komt daar binnenkort ook zo’n susbsidiemolen te staan. Het is vaker gezegd: windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Toch gaat de overheid maar door met het plaatsen van die gedrochten in ons mooie Nederlandse landschap. Bijvoorbeeld in Groningen bij de N33, in de Drentse Veenkolonie, op mooie plekken in Friesland, bij Urk. Overal staan ze te zoeven.

Klik hier voor het originele bericht.

Bronvermelding: NWEA

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Overheid, Subsidie, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.