Voor € 153 miljoen aan SDE++ 2021 budget toegekend aan windenergieprojecten

| 3 juli 2022
SDE++ 2021 ronde resultaat

©BGF

Op vrijdag 1 juli deelde Minister voor Klimaat en Energie Jetten in een kamerbrief aan de Tweede Kamer de resultaten van de SDE++ 2021 ronde. Zon PV kreeg het merendeel van het budget toegewezen. In totaal werd er voor € 153 miljoen aan beschikkingen afgegeven aan windenergie projecten.

De SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) 2021 ronde ging op 5 oktober 2021 van start en liep tot 11 november. In totaal werden 4.109 aanvragen ingediend met een totaal budget van € 12 miljard. Het beschikbare budget was €5 miljard.

€ 4,1 miljard toegekend

Uiteindelijk heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikkingen afgegeven voor
3.853 projecten met 4.409 MW vermogen en een bijbehorend verplichtingenbudget van bijna € 4,1 miljard. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk 1,67 Mton CO₂-reductie per jaar op.

Merendeel budget naar Zon-PV

Zon-PV kreeg het merendeel van het budget toegewezen, namelijk € 2,1 miljard, verdeeld over 3.716 projecten. 96% van deze projecten wordt gerealiseerd op dak. De rest van het budget is met name gereserveerd voor technieken die een bijdrage leveren aan de warmtetransitie, zoals elektrische boilers, warmtepompen en biomassa.

In totaal is aan negen windenergieprojecten beschikkingen met een budgetwaarde van € 153 miljoen afgegeven. Deze projecten representeren een gezamenlijk vermogen van 127 MW.

Daarnaast zijn er voor het eerst positieve beschikkingen afgegeven aan een flink aantal relatief nieuwe categorieën, waaronder waterstofproductie door elektrolyse, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, compostering en CO₂-afvang en -gebruik.

Niet gehele budget beschikt

Ondanks de overschrijving op de openstellingsronde is niet het gehele verplichtingenbudget beschikt. De belangrijkste reden hiervoor is dat alle aanvragen voor CO₂-afvang en -opslag voor in totaal € 6,1 miljard zijn ingetrokken of afgewezen, zo valt te lezen in de kamerbrief. Deze projecten zijn gelinkt aan het Aramis-project, waarvoor meer tijd nodig is voor de realisatie. Naar verwachting zullen deze projecten in de komende openstellingsronde in 2022 opnieuw indienen.

In de kamerbrief geeft Jetten tevens aan dat hij verwacht dat de werkelijke kasuitgaven aan de SDE++ voor de komende jaren die voortvloeien uit deze beschikkingen waarschijnlijk lager zullen zijn. Deze hangen af van de marktwaarde van energie en CO₂, de daadwerkelijke realisatie van beschikte projecten en de energie die geproduceerd wordt of de CO₂ die gereduceerd wordt.

Mogelijke vervroegde openstelling SCE 2023

In de kamerbrief maakt Jetten tevens zijn voornemen bekend om de openingsronde voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 2023 te vervroegen. Deze staat gepland voor het voorjaar van 2023. Op de 2022-ronde (die loopt van 1 maart tot 1 december 2022) is tot nu toe echter nog slechts voor € 22,1 miljoen van het beschikbare budget van € 150 miljoen ingeschreven. RVO verwacht hier geen grote toename van de aanvragen. In overleg met de koepelorganisatie Energie Samen heeft Jetten daarom besloten de 2023-ronde naar voren te halen. De streefdatum is januari 2023.

Lees hier de volledige kamerbrief met tevens nieuws over de geplande vervroegde openingsronde voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 2023.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.