6 aanvragen voor windparken Noord-Holland verder in procedure, 11 sneuvelen

| 4 augustus 2016

Het gaat om windparken in de gemeenten Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon. Deze plannen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO). Aansluitend nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de verdere procedure voor vergunningverlening.

De overige elf aanvragen die de provincie heeft ontvangen voldoen niet aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Reden: vallen buiten aangewezen herstructureringsplannen, liggen in weidevogelleefgebied, voldoen niet aan eis lijnopstelling, of in gebied van woningen binnen 600 m. De initiatiefnemers van deze plannen hebben een ontwerp-weigeringsbesluit ontvangen.

Op 15 mei 2016 sloot het loket voor aanvragen herstructurering Wind op Land. In totaal zijn er 17 aanvragen binnengekomen voor het realiseren van windparken in Noord-Holland.  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft de binnengekomen aanvragen gecontroleerd op volledigheid en getoetst aan de PRV-vereisten.

De provincie Noord-Holland heeft voor Wind op Land een taakstelling van 685,5 MW. Op dit moment is nog tussen de ca. 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen voldoen. Met de overgebleven projecten is deze taakstelling in te vullen. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunningen. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.

Lees meer

Bron: provincie Noord-Holland

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.