Eerste ecologische resultaten voor Windproject Noordzeeboulevard lijken positief

| 4 augustus 2023

Langs de Noordzeeboulevard ten westen van de Brielse Gatdam in de gemeente Voorne aan Zee heeft duurzaam energiebedrijf Pure Energie, in samenwerking met de lokale energiecoöperatie Voorne-Putten Energie, plannen om twee windturbines te realiseren. De eerste resultaten van het benodigde ecologisch onderzoek zijn onlangs bekend gemaakt.

Bron: Windproject Noordzeeboulevard

Het beoogde windproject staat in het verlengde van de 14 windturbines van Windpark Slufterdam. Pure Energie en Voorne-Putten Energie zien mogelijkheden voor twee windturbines met een ashoogte van maximaal 180 meter en een rotordiameter van maximaal 200 meter.

Er is in het kader van de Wet natuurbescherming sinds begin 2022 een uitgebreid ecologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied om de mogelijke effecten van de beoogde windturbines voor flora en fauna in kaart te brengen en te toetsen. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Waardenburg Ecology.

Uit dat onderzoek kunnen de eerste resultaten voorzichtig worden geconcludeerd. De voorlopige resultaten werden in juli tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep gedeeld met de klankbordgroep.

Vleermuizen

Een onderdeel was een vleermuisonderzoek. Deze bestaat uit twee componenten. Een deel van het onderzoek is uitgevoerd door de aanwezigheid van vleermuizen in het onderzoeksgebied te registreren met een batlogger. Dit is een soort recorder die de ultrasone geluiden van vleermuizen registreert. Hierbij zijn relatief lage aantallen vleermuizen waargenomen in het onderzoeksgebied. De soorten die zijn waargenomen zijn de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger. Daarnaast is er in de migratieperiode van de vleermuizen (augustus-september) gemeten met een zogenaamde audiomoth. Dit is een soort ‘luisterkast’ die nabij het onderzoeksgebied is geplaatst om vleermuizen te registreren. Uit deze meting bleek dat er geen sprake is van massale migratie van vleermuizen in het projectgebied.

Vogels

Een ander onderdeel is een vogelonderzoek. Gedurende een jaar is veldonderzoek gedaan naar koloniebroedvogels, hoogwatervluchtplaatsen, najaarstrek en wintervogels. Dit onderzoek is uitgevoerd door visueel waar te nemen met zowel het blote oog als met nachtkijkers.

De vliegbewegingen die in het onderzoeksgebied zijn geregistreerd vormen -samen met het vleermuisonderzoek- de basis voor de Natuurtoets. In de Natuurtoets wordt gekeken hoe de onderzoeksresultaten zich verhouden tot de Wet natuurbescherming. In deze wet staan onder andere regels voor de bescherming van gebieden en soorten in Nederland.

Voorzichtige conclusies

Het gehele ecologische rapport is nog niet gereed en er kunnen dus nog geen harde conclusies worden getrokken. Wel geeft de ecoloog als voorzichtige conclusie aan dat Windproject Noordzeeboulevard op zichzelf waarschijnlijk voldoet aan de wet- en regelgeving wat betreft sterfte van vogels en vleermuizen. Mogelijk blijkt in het uiteindelijke rapport dat de cumulatieve sterfte van enkele meeuwensoorten wél op de grens ligt van de wet- en regelgeving. Cumulatieve sterfte betekent dat ook wordt gekeken naar de sterfte van een bepaalde soort ten gevolge van bijvoorbeeld andere windparken in de omgeving. De komende tijd wordt door Waardenburg Ecology hard gewerkt om de laatste hand aan het ecologisch rapport te leggen. Bron: Windproject Noordzeeboulevard

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.