Inpassingsplan windpark Horst en Telgt ter inzage

| 4 juli 2024

Deze week stelden Provinciale Staten van Gelderland het inpassingsplan voor het windpark Horst en Telgt gewijzigd vast. Dit plan ligt van 12 juli tot en met 22 augustus 2024 ter inzage.

Het plan maakt de bouw van 5 windturbines langs de A28 bij Ermelo en Putten mogelijk. De verwachte jaarlijkse energieopbrengst van 80 GWh draagt bij aan het energiedoel in de regio Noord-Veluwe.

Initiatiefnemers Prowind in samenwerking met de werkgroep Duurzame Energie van de buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe Energie wilden aanvankelijk 7 windturbines. In het ontwerp inpassingsplan was eerder ruimte voor de bouw van 5 + 2 windturbines onder voorwaarden. Naar aanleiding van zienswijzen stelden Gedeputeerde Staten voor dat alleen een opstelling van 5 turbines landschappelijk en maatschappelijk acceptabel is. Provinciale Staten stemden in met het voorstel en stelden het inpassingsplan voor 5 windturbines definitief vast.

Naast het gewijzigde inpassingsplan zijn ook vergunningen verleend. Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, een natuurvergunning en een ontheffing van de Wet natuurbescherming.

Ter inzage termijn

De stukken zijn vanaf 11 juli 2024 digitaal te vinden en op papier te bekijken bij de gemeentehuizen van Ermelo en Putten en het Huis der Provincie in Arnhem. Van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 22 augustus 2024 kan op alle besluiten voor het windpark een beroep worden ingediend.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.