Noord-Holland stelt zoekgebieden windlocaties vast

| 4 april 2014

Maximaal 8 locaties of vijftig nieuwe turbines (105,5 MW) mogen er in de toekomst nog gebouwd gaan worden om aan de doelstelling van de overheid te voldoen. Dat is duidelijk nu de provincie Noord-Holland de concept-kaarten heeft vastgesteld waar  in het kader van het herstructureringsprogramma van de provincie mogelijk wel en niet nog geplaatst kunnen worden. Deze kaarten zijn het resultaat van onderzoek naar mogelijkheden voor plaatsing windturbines buiten windpark Wieringermeer en vervanging van oud. Het gaat daarbij om de groei van het opgesteld vermogen in Noord-Holland met 105,5MW, die voortvloeit uit de afspraken die de gezamenlijke provincies met het Rijk hebben gemaakt. Voor het overige blijft het beleid van de provincie dat er geen windmolens op land bij moeten komen. Omdat er ook windmolens verdwijnen gaat het uiteindelijk om rond de vijftig nieuwe turbines, ofwel maximaal ongeveer acht locaties.

Zo mogen turbines niet geplaatst worden in een weidevogelleefgebied, de Ecologische Hoofdstructuur of verbindingszones, een aardkundig monument, UNESCO-erfgoed of een voormalig Nationaal Landschap. Ook moeten de turbines op minimaal vier maal de ashoogte afstand staan van gevoelige bebouwing, zoals woningen, scholen en zorgcentra. Een groot deel van provincie valt daarmee als zoeklocatie al af.

Een andere beperking is de eis dat turbines geplaatst worden in een lijnopstelling of een park van minimaal zes turbines. Dat betekent dat ook kleinere locaties afvallen die daar de ruimte niet voor bieden. Verder geven de kaarten ook aan op welke plaatsen turbines alleen mogelijk zijn met een ontheffing waar de provincie zelf geen invloed op heeft. Zo worden weliswaar rondom Schiphol nog locaties voor windturbines aangegeven, maar daarvoor gelden (hoogte)beperkingen die worden gereguleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Luchtverkeersleiding.

De kaarten moeten gezien worden als een voorstudie. Ze worden de komende maanden nog verder verfijnd en na vaststelling van de definitieve versies meegenomen in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die naar verwachting aan het begin van de zomer gereed komt en vooral in zal gaan op de meest kansrijke initiatieven. Ook bij de NRD kunnen daarom locaties nog afvallen. Na de NRD volgt in het najaar nog een zogeheten planmer, waarin de milieu-effecten van de plaatsing van windturbines wordt onderzocht.  Het proces moet uiteindelijk eind 2014 leiden tot de aanwijzing van de definitieve locaties waar de herstructurering van windturbines mogelijk is.

windmolen_rijnmond

Bron: Provincie Noord-Holland

Kaart 1 Randvoorwaarden PRV Herstructurering Wind op Land

Kaart 2 Randvoorwaarden PRV Herstructurering Wind op Land Kaart 3 Randvoorwaarden (extern) Herstructurering Wind op Land

Kaart 3 Randvoorwaarden (extern) Herstructurering Wind op Land

 

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.