Ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West ter inzage

| 4 januari 2024

Vattenfall heeft mede namens Drei Meulen Wind BV en ECOO BV de vergunningen aangevraagd voor de realisatie van Windpark Eemshaven-West. De aanvragen zijn de afgelopen maanden door de provincie beoordeeld en de ontwerpbesluiten die daarop volgen liggen van 21 december tot 31 januari ter inzage.

Voorkeursalternatief Windpark Eemshaven-West (gele punten zijn vergunde en bestaande windturbines)

Dit naar aanleiding van het opnieuw vaststellen van een Voorkeursalternatief voor het hele projectgebied door Gedeputeerde Staten van Groningen. Het gaat om de vergunning en ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming, de watervergunning en de omgevingsvergunning.

Het is gedurende de inzageperiode formeel mogelijk op deze besluiten te reageren door een zienswijze in te dienen. De schriftelijke zienswijze kan worden gemaild naar eemshaven-west@provinciegroningen.nl of opgestuurd worden naar Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West’.

Informatieavond provincie

Op 17 januari wordt door de provincie Groningen een informatiebijeenkomst (15.00 uur – 17.30 uur en van 18.30 uur – 21.00 uur) georganiseerd in de Ekamper, Radsweg 12 in Roodeschool. Hier liggen alle  ontwerpbesluiten ter inzage, en wordt uitleg gegeven over de plannen en is er mogelijkheid voor het stellen van vragen. Tijdens de informatiebijeenkomst kan tevens een mondelinge zienswijze worden ingediend.

Na de zienswijze periode verleent de provincie de benodigde en eventueel naar aanleiding van de zienswijzen aangepaste vergunningen. Daarna volgt nog een beroepsprocedure mogelijkheid bij de Raad van State. Als de wettelijke termijn hiervoor is afgerond, gaat Vattenfall starten met de voorbereidingen van de bouw (aanbesteding 2024 en start bouw 2025/2026).

Windpark Eemshaven-West

Het plan is voor 24 windturbines in het hele projectgebied (fase 1 + fase 2). Vattenfall wil hiervan 19 windturbines ontwikkelen, Drei Meulen Wind drie windturbines en twee windturbines door de Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken. Bron: Vattenfall

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.