Commissie m.e.r. adviseert beter milieuonderzoek locaties voor windturbines in de gemeente Vijfheerenlanden

| 5 september 2023

Verbeter het milieuonderzoek naar de locaties voor windturbines in de gemeente Vijfheerenlanden, dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies op de milieueffectrapportage (m.e.r.) van de gemeente.

Figuur 1: Beoordeelde woningbouwgebieden, werklandschappen en zoekgebieden wind. Bron: OER.

De gemeente Vijfheerenlanden wil 3.000-6.250 nieuwe woningen bouwen, duurzame energie opwekken en voldoende werkgelegenheid bieden. Ook heeft de gemeente ambities voor mobiliteit, klimaat, water en biodiversiteit. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvisie opgesteld.

Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport. Het rapport gaat in op de potentiële locaties voor woningen, werkplekken en windturbines die in de omgevingsvisie staan. Dat helpt om de milieueffecten te betrekken bij het besluit over de omgevingsvisie. De gemeente Vijfheerenlanden had de Commissie gevraagd om te adviseren over het rapport, in de zogenoemde toetsingsadvies.

Windenergie in omgevingseffectrapport

Voor wind zijn veertien locaties onderzocht in een bijlage bij het rapport. In het rapport zijn daarvan drie locaties nabij Vianen langs de A2 bekeken. Die locaties zijn als zoekgebieden voor wind opgenomen in de Omgevingsvisie. Twee daarvan (locaties 10 en 14) hebben een zeer negatief effect op groen en landschap, maar een (zeer) positief effect op energie en circulariteit. Locatie 12 biedt plek aan één windturbine, naast al bestaande windturbines. Daarvan zijn de effecten kleiner op alle onderwerpen.

Verbetering onderzoek

De Commissie constateert dat aanvullend onderzoek nodig is om een besluit te kunnen nemen over de voorkeurslocaties voor windturbines waarbij milieueffecten volwaardig meegenomen kunnen worden. De Commissie adviseert het milieuonderzoek naar de 14 locaties completer en gedetailleerder te maken voor natuur en landschap en geeft daarbij een aantal punten in haar advies.

Geef inzicht in de afbakening van de zoekgebieden, bijvoorbeeld op basis van belemmeringenkaarten met (harde) belemmeringen, zoals woningen, infrastructuur, natuur en beschermde) landschappen. Benoem de gehanteerde criteria (afstanden/normen) om zoekgebieden af te bakenen. Ga ook in op de locaties die in de landschapsvisie voor windturbines zijn aangewezen.

Geef inzicht in de mogelijke invullingen van de zoekgebieden. Ga specifiek in op locaties 6 en 13, die beide potentieel veel ruimte bieden aan meerdere windturbines.

Vergelijk de milieueffecten met de referentiesituatie in plaats van met de andere locaties (ofwel: maak ze absoluut, in plaats van relatief).

Toon de uitvoerbaarheid aan van de alternatieven in het kader van de Wet natuurbescherming. Gebruik ook de provinciale windturbinerisicokaarten8 om de (mogelijke) effecten op vogels9 en vleermuizen vollediger te beschrijven.

Breng de landschappelijke impact concreter in beeld voor de verschillende zoekgebieden. Geef aan in hoeverre de kwaliteit van bepaalde landschapstypen beïnvloed wordt door de plaatsing van windturbines.

Onderzoek ook voor alle locaties in grote lijnen welke maatregelen genomen kunnen worden om de milieueffecten te verminderen.

De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te passen voordat de gemeente besluit over de omgevingsvisie. Dan kan het milieubelang goed meegewogen worden in de besluitvorming. Lees hier het volledige toetsingsadvies.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.