Gemeente Deventer ziet mogelijkheid voor windenergie langs de A1

| 5 juni 2023

Gemeente Deventer ziet mogelijkheid voor windenergie langs de A1Het hele gebied langs de A1, van de IJssel tot aan de oostelijke gemeentegrens, is het gebied waar windenergie in Deventer onder voorwaarden mogelijk wordt. Dat stelde het college van burgemeester en wethouders vorige week voor aan de gemeenteraad van Deventer.

Het gebied staat al als zoekgebied voor windenergie vermeld in de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisie. Daarmee is het ook het meest kansrijk. Plannen voor windenergie in dat gebied worden getoetst aan regels die de gemeente samen met betrokken partijen opstelt.

Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. Op 7 juli 2021 heeft de raad ingestemd met RES 1.0 en de Deventer bijdrage van 212 GWh aan het RES-bod van West Overijssel. In de RES 1.0, is ook de verhouding 60/40 tussen wind en zon opgenomen. Het aandeel wind bedraagt dan 127 GWh (8 á 9 windturbines).

Duidelijkheid

Om invulling te geven aan deze ambitie, stelt het college voor om het zoekgebied aan beide kanten en langs de gehele Deventer lengte van de A1 te herbevestigen conform de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijke Omgevingsvisie en de provinciale Omgevingsvisie.

“Met dit besluit geven wij de inwoners van Deventer duidelijkheid over de manier waarop wij als college die ambitie in willen vullen. Windenergie is daar echt voor nodig, maar we gaan er wel regels voor opstellen,” aldus wethouder Thomas Walder.

Samen met inwoners

Die regels worden samen met belangstellenden opgesteld (Q3 2023). Inwoners en ondernemers met een plan voor windenergie, moeten zich aan die regels houden. Voor een deel staan ze in de wet en voor een deel beslist de gemeenteraad erover. “Dan kun je denken aan voorwaarden die ervoor zorgen dat bewoners in het gebied kunnen meedenken, meedoen en ook meeprofiteren,” aldus Walder. Dit toetsingskader voor windinitiatieven wordt ter besluitvorming voorleggen aan de raad (Q4 2023).

Het invullen van het zoekgebied voorkomt een provinciaal inpassingsplan. Na 1 juli zou de provincie bevoegd gezag hebben om initiatieven voor windprojecten groter dan 5 MW te behandelen. De provincie zal worden verzocht om geen vergunningaanvragen binnen het aangewezen zoekgebied in behandeling te nemen voordat de gemeenteraad het gemeentelijke toetsingskader voor windinitiatieven heeft vastgesteld.

Prioriteit bij investering in energie infrastructuur

Het aanwijzen van het zoekgebied moet ook leiden tot een versnelling in investeringen in energie infrastructuur. Begin april 2023 heeft Provincie Overijssel per brief namelijk het ’Afwegingskader provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) aangeboden. Daarin wordt de prioritering van investeringen in versterking van het stroomnet door Enexis gerelateerd aan het al dan niet aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie. Door dit besluit verwacht het college dat Deventer een hogere prioriteit krijgt. Lees het raadsvoorstel HIER. Bron: Deventer.nl

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.