Gemeente Dinkelland dient zienswijze in bij provincie Overijssel op voorgenomen windbeleid

| 5 maart 2024

Gemeente Dinkelland heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp beleid wind- en zonne-energie dat de provincie Overijssel in januari ter inzage heeft gelegd. De provincie heeft in een schriftelijke reactie aangegeven niet hierin mee te gaan.

Op 18 januari 2024 heeft de provincie Overijssel het ontwerp van de wijziging van de Omgevingsverordening 2024, het Provinciaal Programma Energiestrategie en de Omgevingseffectrapportage ter inzage gelegd. Gemeente Dinkelland heeft hier een zienswijze voor ingediend. Op 6 februari heeft de gemeente Dinkelland een zienswijze ingediend.

De zienswijze richt zich onder andere op de zoekgebieden die zijn opgenomen in het provinciaal beleid. Deze zouden corresponderen met de zoekgebieden in het concept windbeleid Noord Oost Twente (NOT) van 2020. Deze komen echter niet overeen met het ‘Beleid voor duurzame opwek met windenergie gemeente Dinkelland’ dat de gemeenteraad van Dinkelland op 19 december 2023 gewijzigd heeft vastgesteld.

Hierin is 1 zoekgebied, Denekamp-Noord Deurningen, vastgesteld waar windturbines onder voorwaarden gerealiseerd zouden kunnen worden. De gemeente verzoekt de provincie daarom alleen het zoekgebied Denekamp-Noord Deurningen op te nemen en de overige zoekgebieden binnen de gemeente Dinkelland te verwijderen.

Daarnaast vraagt de gemeente of de provincie rekening wil houden met de normen en voorwaarden (o.a. geluidsnormen en afstandsnormen) die zijn vastgesteld in het lokale windbeleid. Deze zouden redelijkerwijs voldoende mogelijkheid geven om te kunnen voldoen aan de verplichte opgave om elektriciteit op te wekken met windenergie’, zo stelt de gemeente.

Daarnaast vraagt de gemeente in haar zienswijze om in de omgevingseffectrapportage (OER) ook de agrarische bedrijfswoningen mee te nemen in de beoordeling. Daar zou nu nog geen rekening mee gehouden zijn.

Eerder, op 9 januari dit jaar, heeft de gemeente ook al in een brief een aantal verzoeken ingediend bij de provincie aangaande windenergie. Zo verzoekt de gemeente de provincie om haar de mogelijkheid te geven andere wijzen van het behalen van de doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen in plaats van grootschalige duurzame opwek van energie door zon en wind op land toe te staan. De provincie geeft in haar reactie aan dat dit kan, maar wel naast de vastgestelde ambitie in de RES.

Daarnaast verzoekt de gemeente de provincie het ontheffingsverzoekzoekgebieden Nationaal Landschap van de gemeenten in Noord Oost Twente (NOT) te ontbinden. De gemeente verzoekt de grenzen van het Nationaal Landschap Noord Oost Twente (NOT) te herstellen naar de staat vóórdat deze is verlegd in het kader van de RES 1.0 van juni 2021. In november 2023 had de gemeente de provincie al verzocht om de zoekgebieden wind Noordoost Twente binnen de gemeente Dinkelland geen aparte status meer te geven in de omgevingsverordening, maar deze zoekgebieden binnen Dinkelland dezelfde status te geven als het overige deel van het Nationaal Landschap NOT om zo te bewerkstelligen dat het Nationaal Landschap als geheel gevrijwaard blijft van windturbines. Dit heeft de provincie toen afgewezen.

De provincie geeft aan dat de in de brief aangeleverde argumenten niet leiden tot nieuwe inzichten. Dat betekent dat de zoekgebieden voor windenergie in het Nationaal Landschap vanuit de provincie gezien nog altijd mogelijk zijn.

Tevens heeft de gemeente de provincie verzocht haar meer vrijheid te geven om de manier waarop de wettelijke duurzaamheidsopgave zelf in te mogen vullen in plaats van grootschalige duurzame opwek van energie door zon en wind op land toe te staan. Bron: Gemeente Dinkelland

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.