Haast om ambities windenergie te halen

| 5 maart 2013

Nu rijk en provincies het onlangs eens zijn geworden over de realisering van een grote hoeveelheid windmolens op land, komt het aan op snel concrete locaties realiseren, menen deskundigen op het gebied van windenergie. Winddeskundige en gemeente-adviseur Tijmen Keesmaat maakt zich wel zorgen over het aantal projecten. Hoewel er nog weinig concrete projecten bekend zijn, komen de provincies tot 5700 MW aan potentiële terreinen. ‘Dat is te weinig’, oordeelt Keesmaat. ‘Er vallen immers altijd locaties af. De ruimtelijke ordeningsprocedures moeten feitelijk nu starten, willen de wieken in 2020 draaien. Daar komt bij dat de grote windparken complexe infrastructuur is die ook in het net moet worden ingepast. Ook Tennet moet nu snel aan de bak.’Het komt er op aan dat rijk, provincies én gemeenten eendrachtig samenwerken. De provincies maken inpassingsplannen, het rijk coördineert de provinciale doelen terwijl de gemeente nog altijd bevoegd gezag is en de Wabo-vergunning moet regelen. ‘Het is goed geregeld dat mensen of instellingen die bezwaar maken allemaal in één gang naar de Raad van State gaan, en de procedures dus in één keer klaar zijn’, zegt Keesmaat.

Lees het originele bericht.

Bron: BB

Category: Bedrijven, Electriciteit, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.