Maatschappelijke Alliantie doet concrete voorstellen voor consistent en trefzeker energiebeleid

| 5 april 2024

Afgelopen woensdag heeft de Maatschappelijke Alliantie van bedrijven concrete voorstellen gestuurd aan de formerende partijen voor de beleidsagenda voor vijf verschillende sectoren: gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit, industrie en
energiesysteem. Hiermee hopen de deelnemende partijen in de komende regeerperiode continuïteit en uitvoering in het klimaatbeleid te bereiken.

 

In de Maatschappelijke Alliantie zitten verschillende netbeheerders, bedrijfsleven, vakbonden en woningcorporaties maar ook natuurorganisaties aangesloten. Onder de vlag van het Nationaal Klimaat Platform (NKP) stuurde de alliantie in januari al een brief naar Den Haag met daarin de belofte met concrete voorstellen te komen. De brief van woensdag is de invulling van die belofte.

Met deze voorstellen beoogt de alliantie burgers, werknemers en ondernemers meer perspectief te bieden op een voorspelbare en betaalbare energierekening en door meer energie van eigen bodem de afhankelijkheid van fossiele import te verminderen. Door het borgen van investeringszekerheid en leveringszekerheid zouden dan mooie kansen voor de Nederlandse economie kunnen ontstaan. Dat vraagt in de komende jaren van een nieuw kabinet consistente keuzes en trefzekere sturing in de uitvoering van het klimaatbeleid, zo stelt de alliantie in de begeleidende brief aan de formerende partijen en formateurs.

In 2019 is het Klimaatakkoord afgesloten. Daarin is voor vijf sectoren een aanpak overeengekomen om aan de (inmiddels wettelijke) klimaatdoelstelling in 2030 te kunnen voldoen met een doorkijk naar 2050. De alliantie doet voorstellen voor iedere sector. Hieronder zetten we de voorstellen voor de sector Energiesysteem neer.

Energiesysteem

De transitie naar het doel in 2035 om 100% CO2 vrije elektriciteit te kunnen inzetten vraagt forse aanpassingen aan het energiesysteem. Van geconcentreerde productie-eenheden, voornamelijk gebaseerd op aardgas, naar een gedecentraliseerde productie van energie uit wind, zon, duurzame warmte en duurzame gassen. In de afgelopen jaren is veel productiecapaciteit toegevoegd, maar verdere uitbreiding van opwekking en aanpassing naar een meer decentraal energiesysteem is nodig. Windturbines en zonneparken leveren steeds meer duurzame elektriciteit. Maar er is ook behoefte aan CO2-vrij regelbaar vermogen en opslagcapaciteit voor periodes dat wind en zon onvoldoende productie kunnen leveren om te voldoen aan de vraag.

Dit vraagt op hoofdlijnen om het volgende beleid:

  • De recent opgestelde programma’s Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) krijgen brede steun in de samenleving, maar moeten zo snel mogelijk leiden tot concrete uitvoeringsplannen;
  • Breng het centraal en decentraal integraal energiesysteem in balans. Wet- en regelgeving die zorgt voor een gebalanceerde flexibele inzet van het systeem waardoor de huidige netcongestie niet enkel kan worden opgelost door meer elektriciteitsinfrastructuur;
  • Voor wind op zee is een ambitieus en stabiel uitroltempo, ook na 2030, essentieel.
    Voor de warmtetransitie, met name de inzet van collectieve warmte, is een inhaalslag nodig omdat de verdere uitrol van duurzame warmte- en koude-netten een essentieel onderdeel is van de energiesysteemtransitie en een oplossing biedt voor congestie op het elektriciteitsnet;
  • Voorzieningszekerheid voor de langere termijn vraagt om meer flexibiliteit. Er zijn veel technieken beschikbaar die flexibiliteit kunnen leveren, waaronder allerlei vormen van (zowel thermische als elektrische) energieopslag. Het is urgent voor deze opties een stimuleringskader te ontwikkelen om meer flexibiliteit te ontsluiten en zo mede bij te dragen aan de oplossing van netcongestie;
    De transitie is gebaat bij steun aan energiecoöperaties;
  • Waar elektriciteit de belangrijkste energiedrager is, spelen duurzame warmtebronnen, groen gas en groene waterstof een wezenlijk systeemrol. Dat vraagt een helder perspectief per toepassingsgebied en consistente ondersteuning van de verschillende categorieën in de SDE++.

Partijen maatschappelijke alliantie

De volgende partijen zitten in de alliantie: VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, LTO, NVDE, Aedes, Energie Samen, Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Natuurmonumenten, FNV, CNV, TenneT, Gasunie, Netbeheer Nederland, Alliander, VNG, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, Nationaal Klimaat Platform  Bron: TenneT/Nationaal Klimaat Platform

Tags: , , , , , , , ,

Category: Energietransitie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.