Noord-Holland gaat windplan opstellen

| 5 oktober 2010
bron: Provincie Noord Holland

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 27 september besloten een integraal windplan voor deze regio te maken. De provincie wil samen met gemeenten uit deze regio kijken hoe windenergie in West-Friesland verwezenlijkt kan worden.

Ruimtelijke kwaliteit en economische winst voor de regio staan daarbij voorop. Aanleiding van dit besluit is het verzoek van projectontwikkelaar Raedthuys Windenergie aan Provinciale Staten om een specifieke locatie vast te stellen in West-Friesland voor het door hen te realiseren windpark Wijdenes.

In het kader van de Crisis- en herstelwet, die op 31 maart in werking is getreden, kan de initiatiefnemer of producent van windenergie een verzoek bij de provincie neerleggen om een inpassingsplan vast te stellen. Provinciale Staten hebben daarop besloten niet alleen naar dit individuele initiatief te kijken, maar een plan voor de gehele regio West-Friesland op te stellen.

Structuurvisie De provincie geeft met dit besluit uitvoering aan het provinciaal beleid, dat is verankerd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Hierin is een aantal zoekgebieden vastgesteld voor grootschalige windenergie, waaronder de regio West-Friesland. De verwezenlijking van windenergie in zoekgebied West-Friesland is essentieel voor het bereiken van de provinciale en nationale doelstellingen voor windenergie.

Noord-Holland streeft naar 430 megawatt opgesteld vermogen in 2012. In 2025 streeft de provincie naar 1000 megawatt windenergie. Regionaal plan Het windpark Wijdenes wordt, evenals andere verzoeken van initiatiefnemers die er al liggen, meegenomen in het regionale plan. Het hangt echter af van het resultaat van het planproces of deze verzoeken ook daadwerkelijk een plek krijgen in het definitieve windplan.

Ruimtelijke windkaart Samen met de gemeenten uit de regio gaat de provincie nu een ruimtelijke windkaart voor West-Friesland maken met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. Daardoor kunnen gemeenten binnen het planproces invloed uitoefenen op het eindresultaat.

Bovendien is er aandacht voor herstructurering, participatiemogelijkheden voor inwoners en economische spin-off, waarbij een deel van de opbrengst van de opgewekte windenergie weer in de regio terechtkomt.

Category: Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.