Voorontwerp bestemmingsplan & concept-MER Windpark Beuningen ter inzage

| 5 juni 2020

© Gemeente Beuningen

Vanaf vandaag liggen het voorontwerp bestemmingsplan en het concept-milieueffectrapport (MER) voor Windpark Beuningen ter inzage. De inzageperiode van het plan voor maximaal 5 windturbines in de gemeente Beuningen, provincie Gelderland, loopt tot en met 16 juli 2020.

Om de windturbines mogelijk te maken moet het huidige Bestemmingsplan Buitengebied uit 2012 worden vervangen. Het voorontwerp bestemmingsplan, opgesteld door Bosch & Van Rijn in opdracht van de Gemeente Beuningen, dat nu ter inzage gaat is een eerste stap daarin. Het voorziet in een windpark van maximaal 5 windturbines ten zuiden van de A73 ter hoogte van knooppunt Ewijk waar de A73 en A50 elkaar kruisen. Zowel ten westen als ten oosten van de A50 zijn windturbines voorzien.

Energievisie ‘Energiek Beuningen’
In 2017 is de Energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld waarin is aangegeven waar Beuningen op het gebied van duurzame energie op dit moment staat, en wat er gedaan moet worden om in uiterlijk 2040 energieneutraal te zijn. Hierbij wordt gekeken om 731 TJ aan duurzame energie in Beuningen op te wekken.

Locatieplan grootschalige opwek Zon en Wind
Hoe dit moet worden ingevuld is opgesteld in het ‘Locatieplan grootschalige opwek Zon en Wind’. In april 2019 heeft de gemeenteraad van Beuningen besloten de grootschalige opwek van zonne- en windenergie, onder voorwaarden, mogelijk te maken in het buitengebied van Beuningen.

Met betrekking tot wind moeten de te realiseren windturbines naast de wettelijke normen voldoen aan extra randvoorwaarden zoals plaatsing in samenhang en in een enkelvoudige lijnopstelling parallel aan en ten zuiden van de A73 en N322 (Maas & Waal weg) en moeten de windturbines aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van slagschaduw en geluidshinder. Daarnaast moet het eigendom en de exploitatie van een windmolenpark voor 50% in handen komen van een lokale energiecoöperatie en  moeten de ‘lusten’ ten goede komen aan de Beuningse samenleving.

MER
Naast het voorontwerp bestemmingsplan ligt ook het MER rapport ter inzage. Omdat het ecologisch onderzoek naar de effecten van een windpark op de planlocatie pas na de zomer is afgerond is het milieueffectrapport nog niet volledig. De voorlopige resultaten zouden echter aangeven dat een windpark geen ontoelaatbare effecten op het milieu veroorzaakt, inclusief effecten op beschermde soorten of beschermde gebieden.

Vervolgprocedure
Alle reacties op de inzageperiode worden verzameld en van een antwoord voorzien in een Nota van inspraak. Er wordt ook verder gegaan met het bepalen van de exacte locaties van de windturbines. Na afronding van alle milieuonderzoeken worden deze locaties in een ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Dat ontwerpbestemmingsplan wordt opnieuw zes weken ter inzage gelegd waarbij het mogelijk is een zienswijze in te dienen.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.