Bezwaren tegen komst 5 windturbines van Eneco in Ritthem ongegrond

| 6 augustus 2020

Eneco Wind wil op het zeehaven- en industrieterrein Sloe in Ritthem bij Vlissingen-Oost 5 windturbines realiseren. Tegen de verleende omgevingsvergunning en het plan is bezwaar ingediend door een lokale inwoner. Op 5 augustus werden deze bezwaren ongegrond verklaard.

Bij besluit van 22 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen het wijzigingsplan “Windpark C.RO Vlissingen-Oost” vastgesteld. Het plan is vastgesteld met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 4, lid 4.6.1, van de planregels van het bestemmingplan “Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018” van 11 april 2019. Aan de gronden is de bestemming “Bedrijventerrein – Zeehaven” toegekend.

Op 24 oktober 2019 verleende het college aan Eneco Wind een omgevingsvergunning voor het bouwen en beperkte Milieutoets voor vijf windturbines op het perceel Ritthemsestraat 497 in Ritthem. De windturbines hebben een maximale ashoogte van 105 m, een maximale rotordiameter van 136 m en een maximale tiphoogte van 150 m.

Een lokale bewoner met woning en een agrarisch bedrijf waarvan het perceel zich op ongeveer 430 m afstand van de dichtstbijzijnde turbine bevindt kon zich niet met het plan en de verleende omgevingsvergunning verenigen en is in beroep gegaan. Het plan zou in strijd zijn met de wijzigingsbevoegdheid. Zo zou niet aangetoond zijn dat de windturbines de werking van de zend- en ontvangstinstallaties op het terrein van de nabijgelegen marinierskazerne niet in onaanvaardbare mate negatief beïnvloeden.

Watervergunning & Wet natuurbescherming
Op 5 augustus verklaarde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep ongegrond. Voor het plan zijn ook nog de watervergunning in het kader van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 en de ontheffing voor de Wet natuurbescherming in behandeling. Van 16 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 liggen de ontwerpbesluiten hiervoor ter inzage. De gemeente Vlissingen coördineert de voorbereiding van deze besluiten.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.