Concept-NRD Net op Zee Nederwiek 3 ter inzage

| 6 juni 2023

Concept-NRD Net op Zee Nederwiek 3 ter inzageDe concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) van het project Net op zee Nederwiek 3 ligt ter inzage. Voor dit project wordt een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aangelegd van windpark Nederwiek op de Noordzee naar het hoogspanningsnet in Moerdijk of Geertruidenberg.

In de cNRD wordt uitgelegd wat onderzocht gaat worden (welke kabelroutes en welke locaties voor een converterstation) en hoe dat gebeurt (welke milieuaspecten en welk detailniveau).

Windenergiegebied Nederwiek Noord  is een van de aangewezen gebieden voor de ontwikkeling van offshore windenergie die zullen bijdragen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. De opgewerkte windenergie moet aan land worden gebracht. Vanuit windenergiegebied Nederwiek Noord wordt op zee één kabeltracé onderzocht en van de kust naar het hoogspanningsnet in Moerdijk of Geertruidenberg vier.

Voor dit project wordt ook een platform op zee gebouwd en een converterstation op land. Deze komt in (de omgeving van) Moerdijk of (de omgeving van) Geertruidenberg. Hier wordt de opgewekte stroom geschikt gemaakt voor het landelijke hoogspanningsnet.

Informatiebijeenkomsten 12-22 juni

Het project raakt de belangen van veel partijen, zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het ministerie van EZK en TenneT organiseren in juni verschillende bijeenkomsten waar meer informatie over het project en over de procedure kan worden verkregen. Het geactualiseerde participatieplan is te vinden op de website Net op zee – Nederwiek 3 (rvo.nl). Klik hier voor meer informatie.

Naast Net op zee Nederwiek 3 liggen ook de projecten hoogspanningsverbinding Geertruidenberg-Krimpen/Crayestein en de buisleidingenbundel Delta Rhine Corridor ter inzage. Deze projecten doorlopen aparte procedures.

Iedereen kan tot en met donderdag 13 juli op de cNRD reageren door het indienen van een zienswijze. Ook is het participatieplan geactualiseerd. Bron: Netopzee.eu

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.