Friesland wil drie supersaneringsclusters

| 6 mei 2009
bron: Provincie Friesland

Voorjaar 2011 wil de provincie Fryslân een nieuwe provinciaal windenergieplan “Windstreek” vaststellen. Het huidige plan voorziet vooral in het saneren van solitaire molens en de nieuwbouw van 1 of 2 vervangingsprojecten per gemeente. Dat proces verloopt uiterst moeizaam. Er is 1 cluster gerealiseerd. Het provinciebestuur heeft een advies (“Fryske Wyn”) op laten stellen door een bureau voor landschapsarchitectuur (zie rechter kolom). Op basis daarvan heeft G.S. vier scenario’s opgesteld waarin het landschap of het vermogen meer of minder belangrijk is. “De uitdaging is om de ambities van windenergie en landschap opnieuw met elkaar in evenwicht te brengen”, stelt de startnotitie.

G.S. beveelt bij Provinciale Staten scenario 2 aan dat goed is voor 350-440 MW. Het gaat om 130 turbines met ashoogten van 80 tot 100 meter in drie grote clusters. Dit scenario is zo goed als gelijk aan het advies “Fryske Wyn”. Nabij Kornwerderzand zouden 2 clusters in IJsselmeer / Waddenzee moeten komen, langs de noordelijke Waddenkust zouden twee grote lijnopstellingen moeten komen en verder kunnen er opstellingen in de “Greidhoeke” zuidwestelijk van Bolsward komen. Alternatieve opstellingen binnen deze drie gebieden worden ook onderzocht. De provincie neemt het initiatief bij de ontwikkeling van de drie locaties (eventueel grondverwerving en een provinciaal inpassingsplan) en een voorwaarde is dat nagenoeg alle turbines buiten de drie gebieden tegen 2020 gesaneerd zijn.

In scenario 1, dat 290-340 MW zou opleveren, mag er ook buiten de drie concentratiegebieden gebouwd worden. In scenario 3 (160-200 MW) worden alleen 1 of 2 van de drie grote gebieden ontwikkeld en worden alle andere turbines gesaneerd. In scenario 4 (60 -240 MW) worden alleen 3-4 regionale opschalingsclusters ontwikkeld in willekeurig welk gebied. Dit komt nog het meest overeen met het huidige Windstreek, alleen wordt het aantal locaties sterk ingekrompen.

Het is nog onduidelijk wat de status van 14 lopende initiatieven voor opschalingsclusters zal worden. Velen lopen al vele jaren, sommigen naderen het stadium van gemeentelijk plan. Het provinciebestuur stelt voor om deze initiatieven nog 1,5 jaar te geven om een ontwerp bestemmingsplan vast te stellen.

Op 2 september 2009 behandelt Provinciale Staten de voorstellen van de startnotitie. Het plan is vervolgens om in het najaar van volgend jaar een structuurvisie en ontwerp MER ter visie te kunnen leggen die dan begin 2011 als een structuurvisie Windstreek 2011 door Provinciale Staten vastgesteld moet worden.

Provincie onderschat windopbrengst met 100 %

Fryslân telt nu 154 MW en produceert 378 miljoen kWh per jaar. (111.000 huishoudens van 3.400 kWh). Volgens de provincie zal de stroomproductie met 440 MW uit scenario 2 goed zijn voor de behoefte van 264.000 huishoudens (94% van alle huishoudens). Dat is negatiever ingeschat / berekend dan pessimistisch. Zelfs onder aanname dat de nieuwe turbines per MW evenveel leveren als de huidige turbines (veelal sterk verouderd, lagere ashoogten) dan zou 440 MW in verhouding tot de huidige productie al goed zijn voor 317.000 huishoudens. Maar bij ashoogten van 80-100 meter en met de huidige efficiëntere generatie windturbines mag met een minstens 20% hoger rendement, dus op 380.000 huishoudens gerekend worden. En op de voorgestelde windrijke locaties is door het betere windaanbod de productie per MW nog eens minstens 15% hoger dan op de gemiddelde huidige locatie zodat het scenario goed zal kunnen zijn voor de stroombehoefte van 437.000 huishoudens. Maar ook dat is nog te somber want tegen de tijd dat het plan gerealiseerd is (laten we zeggen 2020) is de stroombehoefte flink gedaald (het kabinetsdoel is 2% per jaar) zodat dezelfde productie dan goed zal zijn voor niet 437.000 huishoudens maar voor 20% meer, dus 524.000 huishoudens, bijna dubbel zoveel als de 264.000 van de provincie.

Ook de gemeente Wûnseradiel streeft in haar nieuwe ontwerp structuurvisie naar concentratie. Deze gemeente westelijk van Bolsward en onder Harlingen herbergt 50 MW, 32% van het provinciale vermogen. De gemeente streeft er naar om alle solitaire turbines te saneren en te vervangen in een aantal grote clusters in een zoekgebied rond de kop van de Afsluitdijk. Dat gebied beslaat ongeveer een achtste deel van het gemeentelijk grondgebied. Daarmee wordt voor het provinciale plan al een flink deel van het gebied voor opstellingen in de Greidhoeke uitgesloten.

Fryske Wyn van Atelier Fryslân

Ontwerp Structuurvisie gemeente Wûnseradiel

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.