Onderzoek naar milieu-effecten windpark Veenwieken in Dedemsvaart

| 6 juni 2014

De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV werken nauw samen om een plan te maken om maximaal tien windmolens te plaatsen in Windpark De Veenwieken. Windpark De Veenwieken staat gepland op de locatie bij Dedemsvaart-Zuid. (Dat is het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal). Echter voordat de windmolens daadwerkelijk geplaatst  worden moeten er ruimtelijke procedures worden gevolgd. De belangrijkste zijn de milieu-effectrapportage-procedure (m.e.r.-procedure) en de bestemmingsplanprocedure.

In de m.e.r.-procedure worden de milieugevolgen in beeld gebracht, zodat deze meegenomen kunnen worden als er besluiten moeten worden genomen. Ter voorbereiding hierop hebben de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel de notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Welke specifieke milieueffecten die de ontwikkeling van het windpark met zich mee kan brengen wordt onderzocht en beschreven. Denk aan slagschaduw, geluid, natuur en veiligheid.  De notitie vormt daarmee het uitgangspunt voor het opstellen van het milieueffectrapport.

 

Vanaf 11 juni ligt ‘de Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ voor 6 weken ter inzage. Tevens wordt de notitie voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r.Nadat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau definitief is vastgesteld, wordt het milieueffectrapport opgesteld. Ook worden het bestemmingsplan en het provinciaal inpassingsplan dan voorbereid en vastgesteld. Dit alles mondt uiteindelijk uit in het aanvragen van een omgevingsvergunning om de plaatsing van de windmolens daadwerkelijk mogelijk te maken. Naar verwachting gebeurt dit eind 2015.

 

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel stemmen de ruimtelijke procedures op elkaar af. Het gebied ligt deels in de gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen. Omdat de gemeente Ommen heeft aangegeven geen medewerking te willen verlenen, is het verzoek om medewerking  door de initiatiefnemers bij de provincie Overijssel neergelegd.  De gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel hebben begin 2013 in principe ingestemd met het voorstel om mee te werken aan een voorkeursopstelling van vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Hardenberg en vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Ommen.

 

veenwieken

Bron: Hardenberg.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.