Ontwerp documenten windpark IJsselwind bij Zutphen ter inzage

| 6 juli 2022

Visualisatie locatie Windpark IJsselwind © Pondera

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten omgevingsvergunning voor windpark IJsselwind liggen ter inzage. Dit meldt duurzame energieconsultant Pondera Consult.

IJsselwind, een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie, en waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines met een maximaal vermogen van ca. 12,9 MW realiseren langs het Twentekanaal ten noorden van het bedrijventerrein De Mars te Zutphen. De ashoogte van de beoogde windturbines is 95 meter tot 120 meter, de rotordiameter is 120 meter tot 138,25 meter en de tiphoogte is 180 meter tot 187,5 meter.

Twee windturbines zijn van IJsselwind en één turbine is van waterschap Rijn en IJssel. Twee windturbines zijn gepland ten noorden van het kanaal op percelen met een agrarische bestemming, de derde turbine ligt op een voormalige stortplaats op bedrijventerrein De Mars langs het Twentekanaal.

Voor het project is eerder een ruimtelijk procedure doorlopen, zijn een milieueffectrapportage en bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Zutphen en zijn verschillende vergunningen en ontheffingen verleend. In mei 2021 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd.

De initiatiefnemers hebben besloten een doorstart met het project te maken. In de nieuwe procedure is de provincie het bevoegd gezag voor een provinciaal inpassingsplan en de te verlenen omgevingsvergunningen. Vanaf 23 juni 2022 liggen de ontwerpstukken ter inzage.

De gezamenlijke initiatiefnemers hebben Pondera Consult gevraagd om de doorstart voor te bereiden en mogelijk te maken. Pondera heeft daarvoor onder meer het inpassingsplan opgesteld, een aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling opgesteld, de benodigde vergunningaanvragen voorbereid en ingediend, maar ook onderliggende onderzoeken uitgevoerd voor onder meer geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

Door de uitspraak over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is het ontwerp-inpassingsplan voorzien van eigen projectspecifieke normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in de voorbereiding van terinzagelegging de projectspecifieke normstelling afgewogen en een besluit genomen over welke normen in het inpassingsplan op te nemen. Pondera heeft het technisch onderzoek voor de normenonderbouwing uitgevoerd.

Inspraakperiode

De inspraakperiode loopt van 23 juni tot 4 augustus 2022. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op de plannen. De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan. Eind 2022 volgt de besluitvorming over het inpassingsplan door Provinciale Staten, inclusief de bezwaar- en beroepsprocedure, zo meldt de website van de provincie Gelderland.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.