Windenergiesector sluit zich aan bij IMVO-convenant voor Hernieuwbare Energiesector

| 6 maart 2023
Windenergiebedrijven hebben zich aangesloten bij het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector dat vandaag getekend werd. Hiermee verbinden zij zich samen met zonne- energiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden zich te gaan inzetten voor verduurzaming van internationale ketens.

Foto credit: Dirk Hol

De partijen hebben afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector, dat vandaag werd ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen.

Zonne- en windenergie

De productie van zonnepanelen en windturbines kan negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu en biodiversiteit. Zo kunnen bedrijven te maken krijgen met problemen als ontbossing en het verlies van natuurlijke leefgebieden van dieren. Ook mensenrechtenschendingen, zoals dwang- en kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveilige werkomstandigheden en uitbuiting van de rechten van lokale gemeenschappen, kunnen voorkomen in de productieketens van zonne- en windenergie. De ketens zijn complex en missen transparantie, waardoor problemen niet door een individueel bedrijf kunnen worden aangepakt. Diverse internationale bedrijven uit de zonne- en windenergiesector hebben zich daarom aangesloten bij het convenant. Door samenwerking willen zij een positieve impact realiseren.

Internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving

De belangrijkste internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen zijn de VN Principes voor Bedrijven en Mensenrechten uit 2011 en de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-richtlijnen) uit 2022. Veel Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Zwitserland hebben al wetten aangenomen om deze internationale standaarden te implementeren. Op Europees niveau wordt soortgelijke wetgeving voorbereid. Eenmaal aangenomen, zal deze wet bedrijven in de Europese Unie verplichten om internationaal maatschappelijk verantwoord zaken te doen.

Deze richtlijnen vormen de uitgangspunten van de overeenkomst. Door deelname aan het convenant, dat een looptijd heeft van vijf jaar, committeren bedrijven zich aan het toepassen van internationale richtlijnen van de OESO en VN bij al hun activiteiten. Hiermee bereiden zij zich ook voor op toekomstige IMVO-wetgeving.

De samenwerking wordt ondersteund door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, brancheorganisaties, financiële instellingen en belangenverenigingen. De aangesloten kennisinstituten, ngo’s, vakbonden en de SER gaan bedrijven ondersteunen met hun kennis en expertise bij de toepassing van IMVO.

Samenwerking

De komende jaren richten de partijen zich op het in kaart brengen van de ketens van individuele bedrijven en bijbehorende risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld en collectieve projecten opgestart om verbeteringen door te voeren. De deelnemende partijen zetten zich gezamenlijk in om het bewustzijn rondom het belang van duurzame ketens te vergroten en hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

Een overzicht van alle deelnemende partijen en het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector zijn te raadplegen op de website.

Minister Jetten, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Hernieuwbare energie van zon en wind is nu echt tot volle wasdom gekomen. Daarmee komt ook een grote verantwoordelijkheid om goed om te gaan met natuur, mensenrechten en biodiversiteit in de keten en in de operatie. Vanuit dit convenant kunnen de aangesloten bedrijven samenwerken om de aandachtspunten beter inzichtelijk te maken en hier actie op te nemen. Dit is een goede eerste stap en ik kijk uit naar de voortgang.”

David Molenaar, CEO Siemens Gamesa Renewable Energy BV: Deel uitmaken en steun verlenen aan het convenant was een simpele keuze voor iedereen bij Siemens Gamesa, aangezien we dezelfde overtuigingen en doelen delen om ervoor te zorgen dat onze toeleveringsketens de hoogst mogelijke standaarden voor het welzijn van mensen halen.”

Elles van Ark, directeur van CNV Internationaal: “Het is fantastisch dat de vraag naar groene energie zo hard stijgt, maar daarmee stijgt ook de druk op de mijnwerkers in Latijns-Amerika en Afrika. Zij krijgen vaak tijdelijke contracten en doen zwaar en onveilig werk voor een laag loon. Omdat vakbondsvrijheid meestal ontbreekt, is het moeilijk om misstanden aan te pakken. Binnen het convenant zetten wij in op het stimuleren van vakbondsvrijheid, zodat werknemers in de hele keten zich kunnen uitspreken.”

Elisabeth Stevens, Chief Operations Officer bij Sunrock: “Sunrock gelooft in zakendoen waarbij er rekening wordt gehouden met de belangen van onze medewerkers, het milieu en met iedereen om ons heen. Wij zijn overtuigd van de urgentie om samen te werken middels dit convenant, omdat we op deze manier een veel grotere, positieve impact kunnen realiseren.”

Kees Vendrik, voorzitter IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector: “Het belang van zonne- en windenergie voor de energietransitie is inmiddels glashelder. De toenemende vraag naar hernieuwbare energie in Nederland en Europa mag echter niet ten koste gaan van sociale en ecologische omstandigheden elders in de wereld. Daarom ben ik ontzettend blij dat we vandaag het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekenen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle deelnemende partijen aan de slag te gaan. Want alleen samen kunnen we de problemen in de keten het hoofd bieden en verder verduurzamen.”

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.