Borger-Odoorn faciliteert eigen draagvlakonderzoek wp Drentse Monden

| 7 april 2014

De gemeenteraad Borger-Odoorn heeft tijdens de vergadering van 3 april j.l. besloten om een draagvlakonderzoek in te stellen met betrekking tot het windpark De Drentse Monden / Oostermoer. In een brief van minister Kamp In de brief van minister Kamp worden door hem alle reeds bekende mogelijke en aanwezige formele wettelijke kaders nogmaals opgesomd.

Daarnaast geeft minister Kamp aan dat hij heeft geconstateerd dat de initiatiefnemers (door mij gemakshalve even geduid als de groep ‘Boeren’) zich vanaf het begin hebben ingespannen en zich nog steeds inspannen – binnen de mogelijkheden die er zijn – voor het verkrijgen van draagvlak onder de bewoners in het gebied.

buinen

De Raad heeft zich unaniem achter de brief van het college geschaard.

Door de fracties aangevoerde verscheidenheid aan ondersteunde argumenten waren:

 • Wij zijn tegen (grootschalige) windparken.
 • Wij zien niet dat de initiatiefnemers zich hebben ingespannen voor draagvlakverkrijging.
 • Wij constateren niet dat er een draagvlak is voor windmolens.
 • Er is geen brede maatschappelijke discussie over de plaatsing geweest; er is beslist over de burger maar niet met de burger, over ons zonder ons.
 • De Gemeente kan wettelijk gezien geen bezwaar aan tekenen tegen een besluit van het Rijk; door een enquête wordt de bevolking tenminste nog een stem gegeven.
 • We weten het draagvlak niet precies, elke belanghebbende kan zijn waarheid verkondigen; er moet duidelijkheid komen.

Gemaakte aanbevelingen vanuit de Gemeenteraad m.b.t. de brief aan minister Kamp:

 • De brief ook sturen naar leden van de Tweede Kamer, Gedeputeerde Staten Drenthe en Provinciale Staten Drenthe
 • Gemeente Stadskanaal betrekken bij de reactie naar minister Kamp.

Wensen van Gemeenteraad t.a.v. inhoud de enquête:

 • Genuanceerde vragen dus niet alleen voor of tegen plaatsing.
 • Enquête houden onder representatieve deel van de bevolking
 • Invloed willen hebben op de vragen
 • Het onderzoek moet objectief zijn d.w.z. geen suggestieve vragen, voldoen aan statische wetten
 • Het onderzoek moet voldoen aan de statistische wetten
 • Onderzoek naar invloed compensatie op de uitkomst mag niet ontbreken (CDA)

Opvallende opmerking van Koop Brandsma (CU fractie) over:

Ben niet tegenwindenergie, maak me echter wel zorgen over de 60 miljard die volgens een professor in een DvhN artikel van deze week over de balk wordt gegooid terwijl sommige mensen maar 60 euro per maand te besteden hebben.

Beantwoording door wethouder Bruintjes op vragen / wensen vanuit de Raad:

Vraag: ‘Wat gaat de enquête en de facilitering ervan de gemeente kosten ?’.  Antw.: ‘’ Enkele tienduizenden euro’s “

Wens: ‘Invloed op vragen in de enquête’.  Antw.: “ Ja, in fase van ambtelijke voorbereiding ‘’.

Wens: ‘Gemeente Stadskanaal bij brief betrekken’.  Antw.:  “ Ja, het college van Stadskanaal denkt zelfs dat de inwoners van Stadskanaal nog meer last te hebben dan die van Borger-Odoorn vanwege de stand van de zon en de richting van de wind ”.

Wens: ‘Enquête onder representatie deel bevolking. Antw.: “ De enquête zal worden gehouden in het zoekgebied en langs de randen ervan “.

Nog andere interessante zaken  behandelt in deze raadsbijeenkomst en die belangrijk kunnen zijn voor de (toekomstige) inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en hier nu niet verder uitgewerkt worden zoals:

 • Wijzigen / aanpassen verordening m.b.t. de ‘VROM’ Startersregeling
 • Vaststelling verordening en reglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen
 • Vragen n.a.v.
 1. Recente krantenartikel m.b.t. compromis voorstel i.v.m. nieuwe aansluiting N34 bij Klijndijk
 2. Deelovereenkomst Sociale Zaken Borger Odoorn – Emmen t.a.v. eigen doelen en de uitvoering.

Bron: Nieuw Buinen Sociaal

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.