Positief oordeel MER over onderzoek naar mogelijke kabelroutes voor Windpark ten noorden van de Waddeneilanden

| 7 december 2019

©Netopzee.eu

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) vindt het onderzoek naar mogelijke kabelroutes tussen het toekomstige 700 MW offshore windpark Ten noorden van de Waddeneilanden en het hoogspanningsnet op land goed afgebakend.

Windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden komt op zo’n 80 km uit de kust van Groningen te liggen. De elektriciteit die door de toekomstige windturbines gegenereerd wordt zal via een platform op zee verzameld worden en omgezet worden van 66 kV naar 220 kV. Via twee 220 kV-kabelsystemen op zee en land komt de stroom vervolgens aan in een nog te bouwen transformatorstation. Vanuit hier gaat het naar een hoogspanningsstation om het net op te kunnen.

Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden. Er zijn drie mogelijke hoogspanningsstations; Burgum, Vierverlaten of Eemshaven Oudeschip. Voor de aanleg van de ondergrondse kabels op zee en land moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Eerst moet een milieueffectrapport worden opgesteld. De ministers Wiebes en Ollongren hadden de Commissie om advies gevraagd over het op te stellen milieueffectrapport, dat de verschillende kabelroutes op hun omgevingseffecten zal vergelijken.

Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre de kabelroutes andere vormen van gebruik, zoals zandwinning of visserij, beperken. Extra aandacht is nodig voor de mogelijke effecten op het Waddengebied, dat Unesco Werelderfgoed is en bijzondere bescherming geniet. Daarnaast moeten mogelijkheden om schade te voorkomen worden onderzocht. Een voorbeeld hiervan is aanleggen van de kabels in een jaargetijde waarin kwetsbare diersoorten niet of minder worden verstoord.

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Offshore Windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.