Commissie m.e.r. adviseert overheid om Meeuwenstaart- en Boschgatroutes niet meteen te laten afvallen voor aansluiting windparken boven Waddeneilanden naar Eemshaven

| 8 augustus 2023

Commissie me.r. heeft op 2 augustus een advies uitgebracht aan de minister van Klimaat en Energie om de Meeuwenstaart- en de Boschgatroutes toch mee te nemen in het onderzoek naar opties voor de aansluiting van verschillende windenergiegebieden boven de Waddeneilanden naar de Eemshaven.

Voor de realisatie van de klimaatdoelen worden op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden meerdere windparken aangelegd. Via elektriciteitskabels of waterstofleidingen wordt de opgewekte energie in de Eemshaven aangesloten op het landelijke energienet. Het Rijk onderzoekt welke routes (het meest) geschikt zijn, door onder andere onderzoek te doen naar de milieugevolgen van de routes en de fysiek benodigde ruimte voor de kabels en/of leidingen.

PAWOZ-Eemshaven

Het Rijk onderzoekt in het milieueffectrapport ‘Programma Aansluiting Windenergie Op Zee naar Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven)’ welke routes (het meest) geschikt zijn. Het programma onderzoekt de routes om de energie van de windenergiegebieden Doordewind en Ten noorden van de Waddeneilanden naar het vasteland te transporteren. Doordewind kent een vermogen van 4,0GW die door middel van elektriciteitskabels naar land wordt vervoerd. Ten noorden van de Waddeneilanden is aangewezen als voorkeurslocatie voor een demonstratieproject voor waterstofproductie op zee en zal circa 0,5GW vermogen hebben. De opgewekte waterstof zal door middel van een waterstofleiding naar land worden vervoerd. Naar verwachting zijn de windparken in deze gebieden uiterlijk in 2031 in gebruik. PAWOZ-Eemshaven onderzoekt ook kabel- en leidingroutes voor windparken die na 2031 in gebruik worden genomen. Voor de periode na 2031 wordt naast het transport van elektriciteit (via kabels) dus ook het transport van waterstof (via pijpleidingen) onderzocht.

Bron: notitie Routeontwikkeling deel 1

Notities Routeontwikkeling

In de notities Routeontwikkeling deel 1 en deel 2 onderzoekt het Rijk welke routes door het Waddengebied en de Noordzee in het milieueffectrapport worden meegenomen. Dit mede naar aanleiding van eerder advies van de Commissie. In de notitie Routeontwikkeling deel 1 zijn vooral de routes door het Waddengebied onderzocht. De routes die nodig zijn in het Noordzeegebied en op land worden in deel 2 opgenomen.

In de notitie zijn de vastgestelde routes uit de NRD – uitgewerkt en wordt aangegeven welke zeker wel, zeker niet en welke nog meer onderzoek nodig hebben om te worden meegenomen in het Milieueffectrapport. Op basis van een concrete uitwerking van de routes door de Wadden is geconcludeerd dat de Meeuwenstaartroute (route I) voor kabel én leiding, en de route door het Boschgatroute (route V) voor alleen een leiding niet uitvoerbaar en/of vergunbaar zijn. Voor de Meeuwenstaartroute komt dit door te verwachten permanente morfologische veranderingen waardoor de Meeuwenstaart (een zandplaat) kan verdwijnen. Dit conflicteert met de te beschermen natuurwaarden in de Waddenzee. Voor de route door het Boschgat zorgen de baggerwerkzaamheden voor de leiding voor grote vertroebeling van het water, met naar verwachting onaanvaardbaar grote effecten op beschermde natuurwaarden. Het voorgenomen besluit is om deze routes te laten afvallen en niet meer mee te nemen in het MER.

Advies Commissie m.e.r.

De minister voor Klimaat en Energie heeft aan de Commissie gevraagd om na te gaan of de beoordeling van de routes navolgbaar en voldoende onderbouwd is en hierover een advies uit te brengen. Op 2 augustus jongstleden heeft de Commissie haar advies doorgegeven. Hierin vraagt zij de minister duidelijker te beargumenteren waarom de kabel- en leidingroutes Boschgat en Meeuwenstaart niet worden meegenomen in het milieueffectrapport. De Commissie mist essentiële informatie om een besluit te kunnen nemen om nu al de routes te laten vallen en adviseert om beter te beargumenteren wat het effect is op de beschermde natuur in het Natura 2000gebied Waddenzee, en of er mogelijkheden zijn voor compensatie. Volgens de Commissie kunnen de routes op voorhand weliswaar duidelijke negatieve gevolgen hebben voor de beschermde natuur, maar in beginsel minder negatief uitvallen dan de routes die nog wel verder worden onderzocht.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat neemt het advies over en verwerkt dit in de notitie Routeontwikkeling deel 2. Bron: Commissie m.e.r.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Netaansluiting, Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.