Defensie wil ruimte maken voor windmolens

| 8 april 2014

Uit een brief van de overheid die gestuurd is naar de Waddeneilanden blijkt dat er momenteel gewerkt wordt naar een haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12-mijlszone (nearshore). Hieruit blijkt dat Defensie bereid is voor de kust van Noord-Holland ruimte te maken voor windmolens binnen 22 km-zone.

Vijf zoekgebieden: Zeeland, Maasvlakte, Zuid & Noord-Holland en Ameland worden onderzocht. Uitgangspunt bij deze studie is dat het bouwen binnen de 12-mijlszone goedkoper is dan het bouwen van een windpark buiten de 12-mijlszone. Veel belangen spelen in elk zoekgebied een rol.

Citaat uit de brief: “U vraagt onder meer aandacht voor de aantasting van de ruimtelijke
kwaliteit van de eilanden en de Waddenzee in relatie tot de (internationale) status
van het gebied, de betekenis van het toerisme voor de eilanden en de invloed op
de scheepvaartveiligheid. U pleit ervoor de afweging niet alleen plaats te laten
vinden op basis van een landelijk instrument zoals een Maatschappelijk Kosten-
Baten Analyse (MKBA), maar verzoekt ook de lokale en regionale economische
effecten hierbij te betrekken.”
Naar aanleiding van uw zorgpunten kan ik u aangeven dat de MKBA inderdaad de
informatie aanlevert om de effecten op nationaal niveau te monetariseren. Ik
realiseer me echter terdege dat er ook regionale effecten zijn. Hier hebben
bestuurders en belangenbehartigers van de verschillende regio’s mij meermalen
op gewezen tijdens de regionale werksessies en de bestuurlijke consultatie. Ook
ben ik mij bewust van de andere door u genoemde punten zoals de trilaterale
afspraken en de status van de Waddenzee als Werelderfgoed.
Op dit moment bevindt de haalbaarheidsstudie zich in de afrondende fase en
binnenkort zal ik samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en mijn
ambtgenoot van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een zorgvuldige
afweging maken of en met welke zoekgebieden een vervolgfase wordt ingegaan.
Uw zorgen, wensen en belangen zullen worden meegenomen in de afweging over
het vervolgtraject. Als gekozen wordt voor een vervolgtraject, zal dit bestaan uit
het opstellen van een structuurvisie. In een eventuele vervolgfase zullen
aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd waarbij gekeken kan worden hoe de
regionale economische gevolgen beter in beeld kunnen worden gebracht ten
behoeve van de besluitvorming. Ook vervolgonderzoeken naar de effecten op de
scheepvaart kunnen tot de mogelijkheden behoren.
Daarnaast kan ik u melden dat met het Ministerie van Defensie gekeken is om
binnen bestaande defensie(oefen)gebieden extra ruimte te creëren voor
windenergie. Gebleken is dat alleen voor de kust van Noord-Holland onder
bepaalde omstandigheden door Defensie ruimte kan worden gecreëerd. Ook dit
wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.
De onderwerpen zoals hierboven genoemd, worden allemaal betrokken bij de
besluitvorming over windenergie binnen de 12-mijlszone. Ik vertrouw erop dat ik
op basis van de verzamelde informatie op een verantwoorde manier een keuze
kan maken over het mogelijke vervolgtraject van windenergie binnen de 12-
mijlszone.

Bron: brief Minister Kamp (Overheid)

Tags: , ,

Category: Electriciteit, Groene energie

Reacties zijn gesloten.