Gemeente Wierden stelt voorlopig zoekgebied en uitgangspunten voor windbeleid vast

| 8 mei 2023

Voorlopig zoekgebied

De gemeente Wierden heeft een voorlopig, indicatief zoekgebied en uitgangspunten voor een voorgenomen windenergie-beleid vastgesteld. Op deze manier wil de gemeente zelf de regie houden op initiatieven voor windenergie.

Realisatie van de Wierdense gemeentelijke doelstelling, om op termijn te kunnen voorzien in de energiebehoefte, werd tot op heden alleen ingevuld met zonne-energie. De gemeente Wierden heeft in 2021 een bod ingediend bij de Regionale Energiestrategie Twente (RES 1.0) van 56 gwh, te realiseren door zonneparken (50 ha) en zon op dak (20 ha). Grootschalige windturbines waren hierbij uitgesloten, conform coalitieprogramma’s 2018-2022 en 2022-2026.

Zelf regie op wind houden

Echter door een aantal factoren, waaronder onder andere het minder snel waarmaken van de opgave voor de Regionale Energiestratie (RES) in Twente en het feit dat veel gemeenten insteken op zonne-energie waardoor de ruimte op het elektriciteitsnet ontbreekt, moeten de Twentse gemeenten voor 1 juli a.s. een windbeleid en zoekgebieden voor windturbines vastleggen. “Als we geen regie nemen, neemt de provincie dit van ons over”, aldus wethouder Duurzaamheid, Richard Kortenhoeven.

“Al vanaf deze zomer zal de provincie Overijssel, bij ontbreken van zoekgebieden en windbeleid, projecten voor windenergie uit moeten voeren conform de Energiewet. Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met de Provincie Overijssel, echter wordt ons geen andere mogelijkheid geboden.” Wanneer de gemeente Wierden voor 1 juli geen vastgesteld windbeleid en zoekgebieden voor windturbines heeft, heeft de Provincie het bevoegd gezag.

Het was geen makkelijke keuze voor het college van de gemeente Wierden. Kortenhoeven: “We hebben in 2021 met het vaststellen van onze Wierdense doelstelling weloverwogen ingezet op zonne-energie. Wij zien daarvoor ook nog steeds de mogelijkheden. Alleen eist de Provincie nu een andere koers van ons.” Door een voorlopig, indicatief zoekgebied en uitgangspunten voor een voorgenomen windenergie-beleid vast te stellen wil de gemeente Wierden zelf de regie houden.

Eigen energiebedrijf

De gemeente Wierden wil voorkomen dat eventuele ontwikkelaars voorcontracten met grondeigenaren sluiten die niet voldoen aan de vereisten die de gemeente wil gaan stellen aan zaken als mede-eigendom, delen van grondopbrengsten in het plangebied, het voeren van een omgevingsdialoog, het bijdragen aan het gebiedsfonds, et cetera. De gemeente Wierden wil daarom zelf met 5 partners de verkenning naar een eigen energiebedrijf starten waar windenergie onder kan gaan vallen.

Voorlopig indicatief zoekgebied in nabijheid Wierdense Veld

Het huidige RES Twente bod voor de gemeente Wierden voor 2030 is 56 GWh (50% van het elektriciteitsgebruik van 2019) en kan met de toevoeging van wind maximaal worden verhoogd naar 84 GWh (75% van het elektriciteitsgebruik t.o.v. 2019).

Op basis van eerder technisch onderzoek vanuit de RES Twente is een zoekgebied naar voren gekomen. Dit is grofweg het gebied tussen de Vossenbosweg en het Wierdense veld en een klein gedeelte ten noordwesten van het Wierdense veld bij de Schaddenbeltsweg.  In het zoekgebied Wierdense veld gaat de gemeente Wierden ervan uit dat er circa 28 GWh aan duurzame energie middels wind wordt geproduceerd. Het uitgangspunt hierbij is dat het aantal windturbines in verhouding moet staan tot het gebied en de landschappelijk draagkracht hiervan. Hierbij is gekeken naar landschappelijke waarden, bevolkingsdichtheid, nabijheid bedrijventerreinen, grote infrastructurele onderbrekingen, afstanden tot de bebouwde kom van de kernen, waterwingebieden en laagvliegroutes.

Deze uitgangspunten gaan niet over kleinschalige opwek via kleine erf/ windturbines. Hiervoor dient na de pilot fase van de eerste erfmolen, hoger dan de nu toegestane 15 meter ashoogte, een onderdeel te worden van het nieuwe windbeleid.

Informatieve inloopavond woensdag 10 mei

Gemeente Wierden organiseert op 10 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de Raadzaal in het gemeentehuis in Wierden een informatie inloopbijeenkomst over de noodzaak om als gemeente windbeleid vast te stellen, zoekgebieden voor windenergie aan te wijzen, hoe de gemeente Wierden hiervoor samen met de betrokkenen kaders voor vast wil stellen en hoe het proces er verder uit komt te zien.   Bron: Gemeente Wierden

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.