Gemeente Wijchen benoemt 3 zoekgebieden voor windenergie in vastgestelde Visie Zon & Wind

| 8 juli 2024

De gemeenteraad van Wijchen heeft de Visie Zon & Wind: op weg naar 2035 vastgesteld. Hierin zijn drie zoekgebieden voor wind opgenomen. Uiteindelijk zal de gemeente 1 windpark toestaan.

gebieden 2, 4 en 6 zijn kansrijk voor de opwek van grootschalige wind- en zonne-energie

Gemeente Wijchen informeert de provincie Gelderland over haar visie op zonne- en windenergie, welke wensen er zijn en waar de gemeente mogelijkheden ziet. De provincie is het bevoegd gezag.

Gemeente Wijchen valt onder de RES-regio Arnhem-Nijmegen. Hierin is afgesproken dat de regio in 2030 gezamenlijk 1,62 TWh duurzame elektriciteit bijdraagt aan de landelijke doelstelling van 35 TWh. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Wijchen in de Lokale Energie Strategie (LES) vastgesteld dat de gemeente in 2050 energieneutraal zal zijn.

Door de vraag vanuit de regio en netbeheerders om een inbalans te realiseren in de opwek tussen zon en wind, ziet de gemeente geen mogelijkheid voor grootschalige zonopwek tot 2030 en zal windenergie dus een bijdrage moeten leveren.

Inpassingsverzoek windpark A50

De provincie heeft al een principeverzoek ontvangen van Windpark Wijchen A50, een initiatief van lokale grondeigenaren, coöperatie Windunie en de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen. Het gaat om een windpark in het gebied ten zuiden van de hoogspanningslijnen, op zo’n drie kilometer van Hernen en zo’n 800 meter van de bebouwde kom van Niftrik. Het windpark draagt bij aan het behalen van de RES-doelstelling en bevindt zich in een geschikt gebied conform planMER. Desalniettemin heeft de provincie de gemeente Wijchen extra tijd gegeven om zelf alternatieve gebieden voor windenergie af te wegen.

Vanwege deze afspraken in RES-verband, eigen ambities om energieneutraal te worden en het inpassingsverzoek voor een windpark bij de A50, heeft de gemeenteraad besloten zelf de regie te pakken op grootschalige opwekprojecten.

De visie schetst een duidelijk tijdspad van het verdere proces naar principemedewerking aan het tweede windpark in de gemeente Wijchen, na Windpark Bijsterhuizen. De visie actualiseert de ‘Visie op zonne-energie, gemeenten Druten & Wijchen’ en vervangt de ‘Gedragscode Windenergie Wijchen’.

Drie gebieden

Aan de hand van de eerder bepaalde criteria in de Visie Zon & Wind, heeft gemeente Wijchen ook een keuze gemaakt in welke gebieden windturbines kunnen komen en welke voorwaarden daaraan worden gesteld. De gemeente heeft in de afgelopen maanden acht gebieden onderzocht, die misschien geschikt zijn om windturbines te plaatsen. Er zijn nu nog drie gebieden overgebleven. Bij Batenburg, tussen de A50 en de Wezelse Plas en ten westen van de A50 bij Niftrik. In een van deze gebieden komt dus een windpark.

Hoogspanningsstation

De definitieve keuze voor een locatie is onder andere afhankelijk van de plek waar TenneT een een hoogspanningsstation gaat bouwen. De netbeheerder is bezig met de voorbereiding van een nieuw hoogspanningsstation van ongeveer 26 hectare groot. Dit station komt waarschijnlijk ten westen van de A50, bij de bestaande hoogspanningsmasten. Omdat de komst van het hoogspanningsstation een grote ruimtelijke impact heeft, zou het meegewogen moeten worden in het traject voor het bepalen van zoekgebieden voor wind- en zonne-energie, aldus gemeente Wijchen. De gemeente bespreekt met TenneT, de provincie en het ministerie van Economische Zaken op welke manier dit hoogspanningsstation kan meetellen in de gemeentelijke energietransitie.

Vervolg voor wind

Na het uitvoeren van aanvullende onderzoeken, het opstellen van kaders en duidelijkheid over de locatie en de waardering van het hoogspanningsstation, zal de gemeente een tender starten voor één windpark in één van de kansrijke gebieden. In de visie stelt de gemeente dat gezien de lange looptijd van de ontwikkeling van wind- en zonneparken, het van belang is het proces na vaststelling van de visie te starten. Realisatie van het beoogde opwekinitiatief vindt plaats in de periode 2030-2035.

Erfmolens & windwokkels

Het tijdelijk omgevingsplan (bestemmingsplan Buitengebied Wijchen) maakt het al mogelijk om kleine windturbines op agrarische gronden (erfmolens) te realiseren tot een tiphoogte van 20 meter. Vanwege de gemiddelde windsnelheid in Wijchen wil de gemeente onder voorwaarden medewerking verlenen aan het plaatsen van kleine windturbines op erven bij agrarische bedrijven met een tiphoogte van maximaal 35 meter.

Daarnaast wil de gemeente om haar standpunt te bepalen een pilot starten voor windwokkels bij bedrijven op bedrijventerreinen.  Bron: Gemeente Wijchen

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.