Haalbaarheidsstudie naar windturbines in Energiegebied ATT Overijssel openbaar

| 8 juni 2022

Indicatieve werkkaart, bron: Bosch & van Rijn

Vandaag werd het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek windenergie – Energiegebied ATT Overijssel’ openbaar gemaakt. Op basis van deze technische analyse en de afstemming met de gebiedsgroep vindt rond de zomer verdere besluitvorming plaats. 

In opdracht van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de Provincie Overijssel heeft onderzoeksbureau Bosch & van Rijn een technische analyse uitgevoerd in het gebied Almelo, Tubbergen, Twenterand (ATT). Dit gebied is een gemeentegrensoverschrijdend zoekgebied voor het duurzaam opwekken van elektriciteit.

Bosch & Van Rijn heeft onderzocht in hoeverre het haalbaar is om energie op te wekken door middel van windturbines in deze subregio. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in het ‘haalbaarheidsonderzoek windenergie – Energiegebied ATT Overijssel’.

Tijdens een technische analyse is onder meer gekeken naar regelgeving, belemmeringen (o.a. laagvliegroutes en hoogspanningsmasten), eerder genomen besluiten (energiebeleid, natuurbeleid,  omgevingsvisies) en (geluid-)normen en vragen vanuit een eerder georganiseerde informatiebijeenkomst opgenomen in het onderzoek. Ook de toekomstige (autonome) ontwikkelingen binnen het ATT-gebied zijn in beeld gebracht. Zoals Bedrijventerrein Oosterweilanden in Vriezenveen, Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen en het zandwingebied.

Kansenkaart op basis van belemmeringen

Uit de belemmeringenanalyse blijkt dat binnen het ATT-gebied de ruimtelijke mogelijkheden voor windturbines met name beperkt worden doordat voldoende afstand tot woningen moet worden aangehouden. Hiervan is vooralsprake in het noorden en oosten van het ATT-gebied (binnen de gemeente Tubbergen) waar de woningen in het algemeen op kortere afstand van elkaar staan in het buitengebied. De minimaal aan te houden afstand tussen windturbines en woningen is met name
afhankelijk van de gehanteerde geluidsnorm. De beschikbare ruimte voor windturbines wordt verder beperkt doordat een laagvliegruimte, een buisleiding en hoogspanningsinfrastructuur het ATT-gebied doorkruisen.

Aan de hand van de belemmeringen zijn verschillende kansenkaarten opgesteld voor mogelijke realisatie van windturbines in het ATT-gebied, Er is hierbij gewerkt met verschillende scenario’s op het gebied van geluidsniveaus, indicatieve afstanden tot woningen of andere objecten en verschillende types windturbines. Omdat het geluidsniveau nog niet is vastgesteld wordt in het onderzoek rekening gehouden met drie verschillende geluidsniveaus: 47, 45 en 43 dB Lden.

Uit het onderzoek blijkt dat de maximale potentie voor grootschalige windturbines binnen het ATT-gebied sterk verschilt per scenario. Als bij een windturbine-opstelling met een gemiddelde bronsterkte aan de oude geluidsnorm van 47 dB Lden moet worden voldaan kent het ATT-gebied een maximale potentie voor 12 – 17 grootschalige windturbines. Voor een windturbine-opstelling met een gemiddelde bronsterkte neemt de maximale potentie sterk af tot 1 – 5 windturbines bij een geluidsnorm van 45 dB Lden en tot 0 – 2 windturbines bij een geluidsnorm van 43 dB Lden.

Uitgaande van een relatief zeer stil type windturbine ligt de maximale potentie voor windturbines aanzienlijk hoger, omdat minder afstand tot woningen moet worden aangehouden. In het doorberekende scenario kent het ATT-gebied hierdoor bij een geluidsnorm van 45 dB Lden zelfs een maximale potentie voor 21 – 26 zeer stille windturbines.

Vervolgstappen

Er is nog niet besloten of er wel of geen windturbines komen in het ATT-gebied. Het proces zit in de verkennende fase. De gemeenten en de Provincie Overijssel willen de komende weken eerst in gesprek met de mensen in het gebied om de resultaten van de technische analyse te bespreken. Als de gesprekken met bewoners uit de gebiedsgroep ATT zijn afgerond, worden de conclusies en aanbevelingen vastgelegd. Op basis van de technische analyse en de afstemming met de gebiedsgroep vindt rond de zomer besluitvorming plaats over de voortzetting van de samenwerking tussen de gemeenten en de provincie. Bron: Gemeente Twenterand

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.