Milieueffecten Duurzame Polder bekend

| 8 november 2023

Maandag 6 november werd het concept PlanMER-rapport over het project Duurzame Polder voorgelegd aan de gemeenteraden van ‘s-Hertogenbosch en Oss tijdens een gezamenlijke technische commissie. Het PlanMER brengt in kaart wat de mogelijke milieueffecten zijn van verschillende varianten voor de Duurzame Polder.

Bron: Duurzame Polder

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windturbines. Hoe dit het beste kan, wordt momenteel uitgewerkt. Onderdeel hiervan is het maken van een milieueffectenrapport (MER). Ingenieursbureau Witteveen & Bos heeft hiervoor in de zomer onderzoek gedaan.

Er is inmiddels een conceptversie gereed. Als er een goede afweging kan worden gemaakt tussen energie-opwek, geluid, landschap en landbouw, kan een succesvol plan op tafel gelegd worden. Dat is de conclusie van dit concept PlanMER-rapport over de Duurzame Polder.

Het concept PlanMER-rapport

In het concept PlanMER worden de milieueffecten onderzocht voor  de varianten: Basis, Geluid, Landschap en Natuur. Uit het concept PlanMER blijkt dat het een lastige opgave wordt om volledig te kunnen voldoen aan alle meegegeven politieke uitgangspunten. Dat betekent wellicht dat enkele van de uitgangspunten opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Het plan blijkt alleen uitvoerbaar als er een goede afweging wordt gemaakt tussen energie-opwek, geluid, natuur en landbouw. Wat is bijvoorbeeld de juiste balans tussen effecten op natuur en geluid? En is er ruimte om anders om te gaan met de afstandsnormen van 1 km (‘s-Hertogenbosch) en 2 km (Oss) als dat geen invloed heeft op het open landschap en eventuele geluidhinder?

Lees de samenvatting van het concept PlanMER-rapport. Het definitieve, volledige rapport wordt bij de vrijgave van het Ontwerp Programma (de eerste helft van 2024) ter inzage gelegd.

Bouwstenen voor het Voorkeursalternatief

De resultaten uit het concept PlanMER zijn een belangrijke bouwsteen om zorgvuldig keuzes te kunnen maken richting de ontwikkeling van het Voorkeursalternatief voor de inrichting van de polder. Naast de milieueffecten uit het concept PlanMER-rapport weegt ook de inbreng die is opgehaald tijdens ateliers, publieksbijeenkomsten en de online consultatie mee en de meegegeven politieke uitgangspunten.

Zo wordt op donderdag 9 november een atelier met belangenorganisaties georganiseerd. Daarnaast volgen er spreekuren voor belangenorganisaties én kan iedereen opnieuw meepraten tijdens een online consultatie begin volgend jaar.

Rapport ‘Bouwsteen Natuur in de Duurzame Polder

Begin november vroeg natuurorganisatie IVN ook meer aandacht voor weidevogels en bodemkwaliteit bij het project. Dit deed zij door het overhandigen van het rapport ‘De bouwsteen Natuur in de Duurzame Polder’ aan wethouders van Oss en ’s-Hertogenbosch. Dit rapport is opgesteld door IVN ’s-Hertogenbosch en IVN-Oss, gesteund door Brabants Landschap, Natuurmonumenten en BMF. Aanleiding voor dit rapport is het feit dat binnen het proces Duurzame Polder, de natuur alleen wordt beschouwd als een ‘meekoppelkans’ en niet als een volwaardig, integraal en urgent thema. Dat geldt ook voor de transitie van de landbouw.

Begin volgend jaar verschijnt een concept Voorkeursalternatief. De gemeenteraden van Oss en ‘s-Hertogenbosch nemen hierover in de loop van 2024 een besluit.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.