Noordzee landen willen EU raamwerk voor internationale offshore windprojecten

| 8 juli 2020
© Eneco

Op 6 juli 2020 vond via een videocall een meeting plaats van de North Sea Energy Cooperation (NSEC). Hieraan nam ook EU Energie Commissaris Kadri Simson deel. In een gezamenlijke verklaring werd de belangrijke rol van offshore wind om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te bereiken benadrukt. NSEC ziet hiervoor een belangrijke rol voor gezamenlijke en hybride projecten, gecoördineerde maritieme ruimtelijke ordening en afstemming van technische standaarden.

De NSEC is in 2016 opgericht en is vertegenwoordigd door de energieministers van België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden en Duitsland. Het doel van de NSEC is om de ontwikkeling van offshore wind en de integratie van grote hoeveelheden offshore wind op de Europese energiemarkten te faciliteren.

De ministers beamen dat dit moment wordt nog niet het volle potentieel van offshore wind benut. Zo zou in 2050 tien keer zoveel offshore wind capaciteit mogelijk kunnen zijn ten opzichte van de huidige 22 GW. Dat gaat volgens de ministers niet lukken met het tempo waarin nu jaarlijks offshore wind capaciteit wordt toegevoegd. In 2019 werd een record van 3,6 GW aan offshore wind geïnstalleerd maar dat zou niet voldoende zijn.

EU Energie Commissaris Kadri Simson geeft aan dat de productie van hernieuwbare energie in Europa om zo klimaatneutraliteit te behalen in 2050 alleen voldoende opgeschaald kan worden door sterkere grensoverschrijdende samenwerking, zoals tussen de Noordzee-landen.

Naast samenwerking moeten de overheden ook beginnen met het ontwikkelen van gezamenlijke of hybride offshore windprojecten die aansluiten op meer dan één land. Dit leidt potentieel tot een reductie in kosten en ruimtevraag en kan de elektriciteitshandel, industriële groei en werkgelegenheid in de regio faciliteren. De versnelde inzet hiervan maakt de uitrol van offshore wind efficiënter en aantrekkelijker voor investeerders. Dit kan mede bijdragen aan het Europese economische herstel.

Belemmeringen
Volgens de ministers wordt de snelle uitrol van internationale offshore windprojecten nog beperkt door de vele administratieve en technische barrières. Dit zijn onder meer verschillen in arbeidsbeleid en veilingmechanismes, ontoereikende regels voor de energiemarkt en juridische kwesties in verband met de grensoverschrijdende verdeling van nationale subsidies.

Passende marktregelingen voor gezamenlijke en hybride projecten moeten zorgen voor een efficiënt gebruik van net- en marktmiddelen en juridische onzekerheden wegnemen. Distributie-effecten op kosten en opbrengsten voor marktpartijen en de gevolgen voor nationale hernieuwbare energie steunregelingen moeten worden aangepakt om efficiënte investeringen te stimuleren en daardoor bij te dragen tot de inzet van hernieuwbare energie in de regio. Tegen deze achtergrond is er behoefte aan de ontwikkeling van marktarrangementconcepten op EU-niveau die de realisatie van gezamenlijke en hybride projecten vergemakkelijken.

Een andere belemmering voor de realisatie van gezamenlijke en hybride projecten door middel van intergouvernementele overeenkomsten is een mogelijk onevenwichtige toewijzing van kosten en baten aan staten en andere betrokken actoren. Daarom zou EU-begeleiding nuttig zijn bij het coördineren van de kosten-batenanalyse (CBA) en de grensoverschrijdende kostentoewijzing (CBCA) voor enerzijds windenergie activa en anderzijds die voor infrastructuur.

In de tweede helft van het jaar zal het NSEC zich richten op het verder ontwikkelen van concrete voorstellen voor hybride projecten, maritieme ruimtelijke planning en offshore grid planning, en een langetermijnvisie voor de rol van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen in de offshore sector tot 2050, inclusief de rol van waterstof.

De NSEC komt in december weer bijeen.

Tags:

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.